Trang nhất » Tin Tức » Chuyên đề

Kế hoạch dạy học chủ đề môn Tiếng Anh

Thứ bảy - 07/11/2015 17:05

Kế hoạch dạy học chủ đề môn Tiếng Anh

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA

 

KẾ HOẠCH DẠY CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2015-2016

Theo hướng dẫn Công văn số : 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD và ĐT

(Ngày 08-10-2014)

-   Tổ: KHXH

-   Môn: Tiếng Anh 8

Giáo viên nhóm Tiếng Anh

- Nguyễn Thị Thu Hương (nhóm trưởng)

- Lê Thị Hương

- Nguyễn Thị Huệ

- Lê Thị Quỳnh Như

 

BƯỚC 1: Xây dựng chuyên đề dạy học

I-        Xác định tên chủ đề: Education

II-    Mô tả chủ đề:

1-Tổng số tiết thực hiện chủ đề: (6 tiết)

+ Period 1: Reading the dialogue between Tim and his Mom about his study

Using “indirect speech” to report other’s speech. And use should to give advice

+ Period 2: -Practice speaking about the students’ study habits and listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher and her mother about her study result.

+ Period 3: Reading a text about how to learn new words well for details.

+ Period 4: Discussion: How do you learn new words? and how to learn English well.

+ Period 5: - Help students know the format of a friendly letter and write letters to their friends (tell him/ her about their study and things they intend to do next time)

+ Period 6: Practice adverbs of manner, modal verb with should to give advices, practice in Commands and requests, advice in indirect speech.

 

 

PPCT cũ

PPCT mới

Tiết

26- 31

26-31

Tên bài

 Unit 5: Study habits

Theme 1: Unit 5: Study habits

 

2- Mục tiêu chủ đề:

 • Aims of 1st period:
 • To help ss  read the dialogue between Tim and his Mon about his study

  Help ss to use “indirect speech” to report other’s speech. And use should to give advice

  + Objectives: -  By the end of the lesson, students will be able to  understand the dialogue between Tim and his mom, SS’ll able to give advice and recognize the indirect speech.

  + Skill: listen and read

   

  b-     Aims of 2nd period: Practice speaking about the students’ study habits and listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher and her mother about her study result.

  + Objectives: By the end of the lesson, students will be able to talk about their study habits and listen for specific information to fill in Sarah Chen’s report card.

  + Skill: Speaking and listening

  c .Aims of 3rd period: To help students read a text about how to learn new words well for details.

  + Objectives: By the end of the lesson, students will be able to improve their reading skill and to understand the text for details, to know some ways to learn vocabulary well.

  + Skill:  Reading

  d.Aims of 4th period: To help students survey their partners to find how their partners learn English words, they discuss and find out the best way of learning words and learning English for themselves.

  + Objectives: By the end of the lesson, students will be able to know some ways to learn English well.

  + Skill:  Reading:

  e. Aims of 5th period:  To help students to know the format of a friendly letter and write letters to friends.

  +  Objectives: By the end of the lesson, students will be able to know the format of a friend letter and write a similar letter to their friends.

  + Skill: Writing:  

  f: Aims of 6th period: Help ss to practice adverbs of manner, modal with should to give advices, practice in Commands and requests, advice in indirect speech.

  + Objectives: By the end of the lesson, students will be able to do better in reported speech with Commands and Requests, advice. Further practice the adverbs of manner.

   + Skill:  Speaking and writing

  3- Phương tiện: (đồ dùng, máy chiếu…)

  •   Máy chiếu.
  • Phiếu học tập
  • Học liệu.
  • Đài, đĩa

  4- Các nội dung chính của chủ đề theo tiết:

  Period 1: Getting started + listen and read:

  I.New words:

  II..Listen and read

 • T/ F prediction
 • Checking T/F prediction
 • Grammar
 • Practice
 • Period 2: Speak + listen

 • New words:
 • Listening 
 • Prediction
 • Listen and check
 • Comprehension
 • Speaking
 • Period 3: Read:

  I.New words

  II.Read

 • T/F prediction
 • Read and check
 • Answer the questions
 • Lucky numbers
 • Period 4: Read: (cont..)

  1.Speaking

  2.Find someone who

  3.Discussion

  Period 5: Write:

 • New words
 • Ordering
 • Labeling and read the sample
 • Writing
 • Period 6: Language focus:

  1.Adverbs of manner

  2. Commands and requests in reported speech

  3. Advice in reported speech

   

  BƯỚC 2:  Biên soạn câu hỏi/bài tập:

  - Xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao)

  -  Mỗi loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất nào của học sinh trong dạy học.

   

  Tiết 1:

   

  TT

  Câu hỏi/ bài tập

  Mức ðộ

  Năng lực, phẩm chất

   1

   Tim was out when his mother called him

   Nhận biết

   Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

   2

   Tim’s mother met his teacher at school

   Nhận biết

   Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

   3

   Tim’s report is poor

   Thông hiểu

   Hiểu đánh gia thông tin

   4

   Tim’s mother wants him to improve one thing

   Nhận biết

   Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

  5

  Tim needs to improve his Spanish grammar

  Nhận biết

  Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

  6

  Tim promised to try his best in learning Spanish

  Nhận biết

  Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

  7

  - What did the Miss Jackson say with Tim’s mother?

  Nhận biết

  Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

  8

  - How did Tim’s mother retell to Tim?

  Thông hiểu

  Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

  9

  Which words did Tim’s mother use to retell?

  Nhận biết

  Hiểu và nhận biết được cấu trúc câu

  10.

  Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation / History/ Literature/ English pronunciation/ Biology/ Music. Art…

  Vận dụng

  Biết vận dụng, thay thế 

  11

   Who is Miss Jackson?

  Thông hiểu

  Hiểu và diễn đạt lại theo cách hiểu của HS

  12

  Is Tim’s report good?

  Thông hiểu

  Hiểu và diễn đạt lại theo cách hiểu của HS

  13

  What did Miss Jackson give Tim’s mother?

  Thông hiểu

  Hiểu và diễn đạt lại theo cách hiểu của HS

  14

  did he study this semester?

  Thông hiểu

  Hiểu và diễn đạt lại theo cách hiểu của HS

  15

  What did Miss Jackson say Tim should do?

  Thông hiểu

  Hiểu và diễn đạt lại theo cách hiểu của HS

  16

   

  What did Tim’s mother give him at the end of the conversation?

  Thông hiểu

  Hiểu và diễn đạt lại theo cách hiểu của HS

   

  Tiết 2:

  TT

  Câu hỏi/ bài tập

  Mức ðộ

  Năng lực, phẩm chất

   1

  How did she learn this year?

   Nhận biết

   Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

   2

  Are her grades good?

   Nhận biết

   Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

   3

  How many days was she absent from school?

   Thông hiểu

   Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

   4

  How many days did she attend the school?

   Nhận biết

   Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

  5

   Is she good at listening?

  Thông hiểu

  Hiểu và nhận biết được câu trong lời thoại

  6

  What did her teacher commend her?

  Thông hiểu

  Đàm thoại trong giao tiếp hàng ngày

  7

  When do you do your home work?

  Vận dụng

  8

  Who helps you with your home work?

  Vận dụng

  9

  How much time do you spend on:                             - Math?

  • English
  • History?
  • Literature?

  Vận dụng

  10.

  Which subject do you need to improve?

  Vận dụng

  11

  What do you do to improve your English?

  Vận dụng

   

  Tiết 3+ 4:

   

  TT

  Câu hỏi/ bài tập

  Mức ðộ

  Năng lực, phẩm chất

   1

  Do you like learning English?

  Thông hiểu

  Hiểu và diễn đạt

   2

  How many new words do you try to learn a day?

  Thông hiểu /Vận dụng

   3

   What do you do when you come across new words?

  Thông hiểu /Vận dụng

   4

  How do you learn/ remember new words?

  Thông hiểu /Vận dụng

  5

  All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

  Nhận biết

  Hiểu và nhận biết được câu trong đoạn văn

  6

  Some learners write examples of words they want to learn.

  Nhận biết

  Hiểu và nhận biết được câu trong đoạn văn

  7

  Every learner tries to learn all new words they come across.

  Nhận biết

  Hiểu và nhận biết được câu trong đoạn văn

  8

  Many learners only learn new words that are important.

  Thông hiểu

  Hiểu và diễn đạt lại được ý của đoạn văn

  9

   Do learners learn words in the same way?

  Thông hiểu

  Hiểu và trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

  10.

   Why do some learners write example sentences with new words?

  Thông hiểu

  11

   What do some learners do in order to remember words better?

  Thông hiểu

  12

  Why don’t some learners learn all the new words they come across?

  Thông hiểu

  13

  What is necessary in learning words?

  Thông hiểu

  14

  How should you learn words?

  Vận dụng

  Rút ra bài học cho bản thân

  15

  How do you learn new words? 

  Vận dụng

  16

  How do you learn English? 

  Vận dụng

  17

  Let’s sing an English song.

  Vận dụng

  Thể hiện khả năng/ năng khiếu

   

  18

  Let’s make a sentence with “learn … by heart”

  Vận dụng

  Đặt câu

   

  19

  Do you like studying English? Let’s tell me how you study English?

  Vận dụng

  Diễn đạt

   

  20

  Do you often watch TV? Tell me which programs you can watch to improve your English?

  Vận dụng

  Diễn đạt

   

  21

  Tell me some ways of learning new words as well as the ways of studying English you know?

   

  Vận dụng

  Diễn đạt

   

   

   Tiết 5:

  TT

  Câu hỏi/ bài tập

  Mức ðộ

  Năng lực, phẩm chất

   1

  Have you ever written to someone?

   Thông hiểu

  Diễn đạt

   2

  Who do you usually write to?

   Thông hiểu

   3

  Do you know how many parts there are in a format of a friendly letter?

   Thông hiểu

   4

  Who writes the letter?

   Nhận biết

  Quan sát và nhận biết

  5

  Who receive?

  Nhận biết

  6

  What does Hoa write for?

  Nhận biết

  Ghi nhớ và diễn đạt

   Tiết 6:

  TT

  Câu hỏi/ bài tập

  Mức ðộ

  Năng lực, phẩm chất

   1

  - How do you form adverbs of manner from adjectives?

  Nhận biết

  Diễn đạt

   2

  - Are there any irregular adv?

  Nhận biết

   3

  - How do you use adv of manner?

  Nhận biết

  5

  Can you give Tim this dictionary?

  Vận dụng

  Áp dụng cấu trúc

  6

  Please give Tim this dictionary

  Vận dụng

  7

  Please wait for me outside my office

  Vận dụng

  8

  Please give Tim his report card for this semester

  Vận dụng

  9

  Can you help Tim with his Spanish Pronunciation?

  Vận dụng

  10.

  Can you meet me next week?

  Vận dụng

  11

  Tim should work harder on his Spanish pronunciation

  Vận dụng

  12

  Tim should practice speaking Spanish every day.

  Vận dụng

  13

  Tim should listen to Spanish conversations on TV

  Vận dụng

  14

  Tim should practice reading aloud passages in Spanish

  Vận dụng

  áp dụng cấu trúc

  15

  Tim should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words

  Vận dụng

   

   

   

  BƯỚC 3:   Thiết kế tiến trình dạy học

                               (Soạn giáo án)

                                                              THEME 1: EDUCATION

  Unit 5 -Study habits

     I. Aims:

  - Give instructions and advice

  - Express obligation

  - Write a letter to a friend.

     II. Language focus.

  • Adverbs of manner
  • Modal: should
  • Commands, requests and advice in reported speech.

     III. Unit allocation:

   

  Period 26

  Lesson1:  Getting started + listen and read

  -Reading the dialogue between Tim and his Mom about his study

  -Using “indirect speech” to report other’s speech. And use should to give advice

  Period27

  Lesson 2: Speak + Listen

  -Practice speaking and listening about their study habits.

  Period28

  Lesson 3: Read 

  - Reading a text about how to learn new words well for details.

  Period29

  Lesson 4: Read  (continuous)

  - Discussion: How do you learn new words? and how to learn English well.

  Period30

  Lesson 5: Write

  - Help students know the format of a friendly letter and write letters to friends.

  Period31

  Lesson 6: Language focus

  - Practice adverbs of manner modal with should to give advices, practice in Commands and requests, advice in indirect speech.

   

  THEME 1: EDUCATION

              Period 26: Unit 5:  study habits

  Lesson 1: - Getting started

                                   -  Listen and read   

  I. Aims: To help ss read the dialogue between Tim and his Mon about his study

  Help ss to use “indirect speech” to report other’s speech. And use should to give advice

  II. Objectives: -  By the end of the lesson, students will be able to  understand the dialogue between Tim and his mom, SS’ll able to give advice and recognize the indirect speech.

  III. Ways of working: T –Wc, Group work, pairs works

  IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, tape and stereo.

  V. Anticipated problems:

  IV. Steps of teaching:

   

  Stages

  Activities

  On the board

  Warm- up 5’

 • Greeting and checking the ss’ attendance
 • Revision.
 • * Brainstorming

  Getting started  P.38

  -Students write the subjects they learn at school.

   

  I. Getting started

  -    English

  • Math
  • Literature….

   

  Example exchange

  S1: How often do you have English?

  S2: We have English three times a week.

  3. New lesson

   

  Presentation

  15’

  I. Pre - teach vocabulary

  -A report card: (real thing)

  -A semester: explanation

  -( to) improve: Situation

  -(to be proud of: (translation)

  - (to) try one’s best: (translation)

  * Rub out and remember

  II. New words:

  - a report card: Phiếu thông báo kết quả học tập

  - a semester: học kỳ 

  - (to) be proud of: tự hào, hãnh diện về

  - (to) improve: trau dồi, cải thiện, tiến bộ

  - (to) try one’s best: Cố gắng hết sức

  II. T/ F Prediction

  - Ask ss to read the prediction on the poster and predict if they are True or False.

  - Ask ss to share with the partners and T may tick on the board.

   

   

  III. Listen and read

  1. T/ F prediction: (poster)

  a.Tim was out when his mother called him

  b.Tim’s mother met his teacher at school

  c. Tim’s report is poor

  d. Tim’s mother wants him to improve one thing

  e. Tim needs to improve his Spanish grammar

  f. Tim promised to try his best in learning Spanish

  Practice 10’

  III. Listen and check.

  • Get ss to listen twice then check the prediction

   

   

   

  2.Listen and Check  T/ F prediction

  a.F – He was in the living room

  b.T

  c. F- Tim’ report is good.

  d.T

  e.F- Tim need to improve his Spanish pronunciation

   f.T

   

   

  IV. Grammar.

  - What did the Miss Jackson say with Tim’s mother?

  - How did Tim’s mother retell to Tim?

  - Which words did Tim’s mother use to retell? ( said/ asked)

   

  3. Grammar.

   * Model sentences:

  `1. Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.

  2. She asked me to give you this dictionary.

   

    S + said + Clause

         S + asked + O + to Vinf

   

   

  Further practice 10’

  * Substitution Drill

             

  Prompts:  History, Literature, English pronunciation, Biology, Music, Fine Art …

  Example

  Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.

   

   

  Ask ss to read the dialogue again then answer the questions: (work in pairs)

  - Ask ss to write the answer in the notebook at home.

  Lucky Number:

  1

  2*

  3

  4

  5

  6

  7*

  8

 • Who is Miss Jackson?
 • *
 • Is Tim’s report good?
 • What did Miss Jackson give Tim’s mother?
 • How did he study this semester?
 •  What did Miss Jackson say Tim should do?
 • *
 • What did T’s mother give him  at the end of the conversation?
 • 4. Answer the question.

  Key:

 • Miss Jackson is Tim’s teacher.
 • Miss Jackson gave Tim’s mother his report card.
 • Tim worked very hard this semester.
 • (or He did very well)

 • Miss Jackson said Tim should work harder on his Spanish pronunciation.
 • e. She gave him a dictionary / Miss Jackson’s dictionary

  5. Lucky Number:

   

   

  4. Summarize.( 3’)

  5.Home work (2’)

  * Home work.

  -Ask students to learn the new words by heart.

  - Complete the answer in the notebook.

  -Ask them to do exercises1-2 P.32-33 in the Workbook.

  -Prepare Speak + Listen

   

  THEME 1: EDUCATION

    Period 27: Unit 5:  study habits

  Lesson 2: - speak +  Listen

  I. Aims: Practice speaking about the students’ study habits and listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher and her mother about her study result.

  II. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to talk about their study habits and listen for specific information to fill in the report card.

  III. ways of working: T. Wc, group work, pairs works.

  IV. Materials: Textbook, posters, tape and stereo.

  V. Anticipated problems:

  VI. Steps of teaching:

  Stages

  Activities

  On the board

  Warm- up 5’

 • Greeting and checking the ss attendance.
 • Brainstorming
 •  

   

   

   

   

   

 • New lesson
 • Do grammar exercise.

  Watch TV programs

  Read El. Newspaper/ Magazines.

  Pre- listening 10’

  * Pre- teach vocabulary.

  -Elicit new words from ss

  - behavior- partici‘pation: - marking period:

  - co-operation:

  - fair (adj):    

  - poor:

  - fail:

  - satis‘factory (adj): - unsatisfactory (adj):

  - comment

  *Rub out and remember

  I. New words

  - behavior- partici‘pation: tinh thần tham gia giờ học

  - marking period: giai đoạn ghi điểm

  - co-operation: sự hợp tác

  - fair (adj):     khá

  - poor: kém

  - fail: yếu

  - satis‘factory (adj): vừa ý, đạt yêu cầu

  - unsatisfactory (adj):

        chưa thỏa mãn, chưa đạt 

  - comment:    lời nhận xét, lời

   

  *Prediction.

  -Set the scene: You are going to listen to the dialogue between Sarah’s mother – Mrs. Chen  and her teacher- Miss Blake about Sarah’s  report card of the first term.

  - Before listening predict the following information:

  II. Listen

  1. Prediction.   

  1. Days Present……..

  2. Days absent……..

  3. Behavior- participation: …...

  4. Listening……..

  5. Speaking……….

  6. Reading………..

  7. Writing…………

   

  - Ask ss to look at Sarah Chen’s report and predict the missing in formation and then compare with their partners.

  Teacher presents the way to grade students in England

  A = Excellent                       

  B = Good

  C = Fair

  D = poor                               

  F = Fail                                

  S = Satisfactory

  U = unsatisfactory

  Give feed back.

   

  While- listening 15’

  *Listen and check.

  -Get ss to listen to the tape  2 times

  - Ask ss check their prediction.

  - The third, Have to the ss to listen and check the answer turn by turn.

   

  2.Listen and check

            1. Days Present…87…..

            2. Days absent…5…..

            3. Behavior- participation: S.

            4. Listening…C.

            5. Speaking……A….

            6. Reading……A…..

            7. Writing……B……

  Miss Blake: Good evening, Mrs.Chen.

  Mrs.Chen: Good evening.

  Miss Blake: I’m please to tell you that Sarah has worked very hard this year and her grades are very good.

  Mrs.Chen: I’m so please to hear that.

  Miss Blake: She missed 5 days of school due to sickness but an attendance of 87 days for the whole term is acceptable. Both her participation and cooperation are satisfactory. So, There’re no problems there.

  Mrs.Chen: How is she doing in English?

  Miss Black: Her speaking and reading are excellent and her writing is good. If she works a bit harder on her writing skills, she should get an A for writing next term.

  Mrs.Chen: How about listening comprehension?

  Miss Blake: I’m afraid she is not very good at that. I gave her a C.

  Mrs. Chen: How can we help her improve?

  Miss Blake: Get her to watch English TV if possible, and encourage her to listen to English radio programs. Also, I have some cassettes here which you can borrow.

  Mrs.Chen: Thank you very much, Miss Blake. We really appreciate your help

  - Ask ss to work on their own to answer the questions. 1. How did she learn this year?

  2. Are her grades good?

  3. How many days was she absent from school?

  4. How many days did she attend the school?

  5. Is she good at listening?

  6. What did her teacher commend her?

  -Give feed back

  3. Comprehension:

  1. she worked very hard.

  2. Yes, they are.

  3. 5 days

  4. 87 days

  5. No, she isn’t.

  6. She speaks English quiet well, However she needs to improve her listening skills

  Post- list65

  ening 10’

  * Speaking.

  - Ask ss to look at the speaking and read skim to understand the qs there.

  - Ask ss to answer about themselves

  - T ask 1-2 ss to do model.

  Then ask ss to do the same in pairs/ groups

  -Call on some pairs to demonstrate before class.

  Or: let ss move around class to ask your partners, ss have to write down all information in the notebook then ask ss to report by: (Nam/ Lan…. Said He/ she did his homework after dinner.

  - Call on some ss to do the same.

  III. Speak.

  Qs

  You

  Your partner

 • When do you do your home work?
 • Who helps you with your home work?
 • How much time do you spend on:                             - Math?
  • English
  • History?
  • Literature?
 • Which subject do you need to improve?
 • What do you do to improve your English?
 •  

   

   

  Nam/ Lan…. Said that he/ she did his her homework after dinner.

   

  4.Summarize(3’)

  5. Homework(2’)

  * Home work.

  - Learn the new words by heart.

  -  Ask students to do exercise 6 P.35-36 in the workbook.

  -    Prepare lesson 3:Read

         

   

  THEME 1: EDUCATION

                                        Period 28 Unit 5:  study habits

             Lesson3: Read.

  I. Aims: To help students read a text about how to learn new words well for details.

  II. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to improve their reading skill and to understand the text for details, to know some ways to learn vocabulary well.

  III. Ways of working: T- WC , group work, pairs work

  IV. Materials:  Textbook, stereo, tape, poster.

  V.  Anticipated problems:

  VI. Steps of teaching:

   

  Stages

  Activities

  On the board

  Warm-up 5’

  1. Greeting and checking the ss’ attendance.

  2. Revision.

  * Chatting

   

   

  3. New lesson.

   

  - Do you like learning English?

  -How many new words do you try to learn a day?

  - What do you do when you come across new words?

  -How do you learn/ remember new words?

  Pre- reading 10’

  I. Pre- teach vocabulary

  Elicit new words from ss

  - mother tongue: Example: You are Vietnames. So Your mother tongue is Vietnames.

  - (to) stick: mine

  - (to) highlight: mine

  - (to) come across = run into

  * What and where.

  III. Read

  1. True/ false Prediction:

  T: introduce the topic

  -Ask ss to read the statements on page 50 then read the text and decide which is true and which is false.

  - Give feedback.

   

  I. New words.

  - mother tongue: tiếng mẹ đẻ

  - in order to: để

  - (to) stick: dán

  - (to) highlight: làm nổi bật

  - (to) come across = run into: gặp tình cờ

   

  II. Read.

  1.T/ F prediction: (poster)

  a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

  b.Some learners write examples of words they want to learn.

  c.Every learner tries to learn all new words they come across.

  d.Many learners only learn new words that are important.

   

  While- reading 15’

  2.Read and check.

  - Ask ss to read skim the text and check the information.

  - Ask ss to correct the False sentences.

  - Ask ss to read and understand the text.

   2.Read and tick T/ F.

  a. F- Some learners write meanings of new words

  in theirs mother tongue.

   b. T

   

   

   c. F-  Many learners do not try to learn all new words they come across.

   d.T.

  3. Comprehension

  -Ask ss to read the text again and answer the questions.

  a. Do learners learn words in the same way?

  b. Why do some learners write example sentences with new words?

  c. What do some learners do in order to remember words better?

  d. Why don’t some learners learn all the new words they come across?

  e. What is necessary in learning words?

  f. How should you learn words?

  -Ask ss to work in pairs.

  ( Ss practice in pairs- Speaking)

   

  3. Answer the questions.

  a. No, they don’t. They learn words in

  different ways.

  b. Because they want to remember how to use the words in the right way.

  c. They write each word and its use on a small piece of paper and stick it some where so as to learn it at any time.

  d. Because they want to learn important words.

  e. Revision is necessary in learning words.

  f. Learners should try different ways of learning words to find out the best one.

  Post reading 10’

  4. Nought and crosses

  - Let ss to play Nought and crosses. (divide the class into 2 teams: Chicken- Duck)

  - QS: 6 questions in comprehension and  add three lucky Number

  Note: Lucky Number: 1, 6, 8

  Questions:

  2: Do learners learn words in the same way?

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

   

   

  3.Why do some learners do in order to remember words better?

  4.c. What do some learners do in order to remember words better?

  5.d- Why don’t some learners learn all the new words come across?

  7. e. What is necessary in learning words?

  8. Lucky N

  9. How should you learn words?

   

   

 • Summarize(3’)
 • Home work(2’)
 • - Learn the new words by heart.

  -Read the text again.

  - Write the ways of  learning words that

  you think are the best for you.

  - Do exercise 4 P.54 in the Workbook.

  -  Prepare Write

   

   

  THEME 1: EDUCATION

  Period 29         Unit 5:  study habits

             Lesson4: Read (Continuous)

  I. Aims: To help students survey their partners to find how their partners learn English words, they discuss and find out the best way of learning words and learning English for themselves.

  II. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to know some ways to learn English well.

  III. Ways of working: T- WC, group work, pairs work

  IV. Materials:  Textbook, poster, cards:

  V.  Anticipated problems:

  VI. Steps of teaching:

  Stages

  Activities

  On the board

  Warm-up 5’

 • Greeting and checking the ss’attendance.
 • Brainstorming:
 • - Ask ss to list ways of learning new words.

   

   

   

   

   

   

   

 • New lesson.
  • Make a list and put into in the meanings of new words in the mother tongue.àlearn new words by heart
  • Write one or two example sentences with each new word.
  • Write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in the house.
  • Underline or highlight only the words you want to learn.
  • ……

  Post reading  35’

  1. Speaking: How do you learn new words? 

  - Give the questions and ask ss to practice in groups.

  - Call on some ss to speak in front of the class. Others listen and get information:

  QS:

 • How do you learn new words?
 • Let’s sing an English song.
 • *
 • Let’s make a sentence with “learn … by heart”
 • Do you like studying English? Let’s tell me how you study English??
 • Do you often watch TV? Tell me which programs you can watch to improve your English?
 • *
 • Tell me some ways of learning new words as well as the ways of studying English you know?
 • 2. Find someone who

  - Students move around the class and ask their friends

  1. Speaking:

  A: How do you learn new words? 

  B: I learn them by heart….

   

  C: How does A learn new words?

  D: She/ he learns by heart.

  2.Lucky Number:

  1

  2

  3*

  4

  5

  6

  7*

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Find some one who

   

   

  + Do you learn new words by heart?

  + Do you learn only important words?....

  -As soon as they complete, they come back their seat and raise the hand to report the result.

  Ex: Lan learns new words by heart…..

   

  Find someone who …………..

  Nam

 •  
 • learns new words by heart.

  Lan.

 •  
 • learns only important words.

   

 •  
 • makes sentences with new words.

   

 •  
 • translates new words into Vietnamese.

   

 •  
 • writes new words and its use on a piece of paper and stick somewhere in his / her house.

   

 •  
 • says and writes new words when learning them.

   

 •  
 • Learns 5 new words every day.

   

 •  
 • Learns all new words the first day and revise them the next day.

   

 •  
 • never learns new words.

   

   

   

  3.Discussion:

  How do you learn English?

  - Ask ss to discuss the qs “how do you learn English?” to find out the ways of leaning English well.

  3.Discussion: 

  How do you learn English?

   

   

   

   

   

  4. How to learn English

  T: give more information about the ways of learning English.

  4. How to learn English:

  -learn by heart all the new words and texts.

  - Do the homework.

  - Do more grammar exercises in grammar books.

  - Read short stories or newspapers in English.

  - Write English as much as possible

  -Speaking English in the class and with your friends.( speak without fear)-Practice listening to English tapes or English programs on the radio.

  - Watch English TV programs-  Learn to sing English songs.

   

  4.Summarize 3’

  5.Home work: 2’

  - Make list how to study new words, and how to learn English.

  - Prepare Unit 5. Write.

   

   

  THEME1: EDUCATION

  Period 30:  Unit 5:  study habits

  Lesson4: WRITE.

   

  I. Aims: To help students to know the format of a friendly letter and write letters to friends.

  II. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to know the format of a friend letter and write a similar letter to their friends.

  III.  Ways of working: T- Wc,  SS, individual.

   IV. Materials: Textbook, workbook, a poster

  V. Anticipated problems: it is quite difficult for some students

  VI. Steps of teaching:

  Stages

  Activities

  On the board

  Warm- up 5’

 • Greeting and checking the ss’ attendance.
 • Revision
 • Hang man: (letter)

   

   

  • Have you ever written to someone?
  • Who do you usually write to?
  • Do you know how many parts there are in a format of a friendly letter?

   

 • New lesson
 • - - - - - -

   

  Pre- writing 10’

  I. Pre-teach vocabulary.

   - Lunar: days follow the moon.

  - Lunar New year Festival: Example: 1/1 lunar:

  - (to) celebrate: tổ chức.

  - ẹnjoyable:: = interesting

  • Set the scene: How to write an informal letter.

  I. New words:

  - Lunar: âm lịch

  -Lunar New year Festival: tết nguyên đán

  - (to) celebrate: tổ chức.

  - ẹnjoyable: thú vị

   

  II. Ordering Prediction

  Write 1  P.50

  - Have students to read the letter and call out the names of the sections.

  (work in 4 ss groups)

   

  • Compare with their friends and give feedback.

   

   

  III. Reading and labeling.

  • Ask ss to read the letter again and label each section with the correct letter.
  • Ask ss some questions to check comprehension.

  QS:

 • Who writes the letter?
 • ( Hoa writes the letter)

 • Who receive? (Tim)
 • 3. What does Hoa write for?

  (Tell about her study in the first semester, …)

  II. Ordering.

  a. opening        d. Body of the letter

  b. closing         e. Signature

  c. the date.        f. Writer’s address.

                           Key:

 • f- Writer’s address.
 • c- the date
 • a- opening
 • d- Body of the letter.
 •  b- closing
 •  e. Signature.
 • III. Labeling

  Key:

  B. Heading – writer’s address and the date.

  D. Opening – Dear ….,

  A. Body of the letter.

  C. Closing – Your friend / Regard / Love …..

  While-Writing 15’

  IV.  Writing: Write 2 P.51

  - Ask ss to read the order of the letter and information in the box. Then T helps ss to know how to write the letter.

  - SS have to imagine they are Lan and write a letter to her pen pal, Donna in San Francisco, using the information in the box.

  37 LeLoi Street,

  HaNoi, November 10th , 2009

  Dear Donna,

  Thanks for your letter. I’m pleased to hear you had a happy Mother’s Day. I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics and Math, but my English and History results were poor. My teacher told me to improve English and History. I think I’ll have to study harder next school year.

  In a few weeks we’re going to celebrate the Mid-Autumn Festival. That’s a moon festival in Autumn or Fall in Viet Nam. I’m going to Ha Long Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon and I’m going to stay there with them until after the festival. I’ll send you a postcard from there.

  Write soon and tell me all your news.

  Best,

  Lan

  Post writing 10’

  -  Ask ss to read aloud their letters and correct the mistake.

   

   

 • Summarize.(3’)
 • Home work.( 2’)
  • Write a letter to your friends to tell hi/ her about your second semester report and about your summer holiday.
  • Prepare  language focus   P.52-53

   

  THEME 1:  EDUCATION:

  Period 31: Unit 5:  study habits

  Lesson5: Language focus.

  I.  Aims: Help ss to practice adverbs of manner, modal with should to give advices, practice in Commands and requests, advice in indirect speech.

  II. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to do better in reported speech with Commands and Requests, advice. Further practice the adverbs of manner.

  III. Ways of working: T. Wc, Group work, individual

  IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, workbook.

  V. Anticipated problems: Reported speech may be difficult for some ss.

  IV. Steps of teaching:

  1. Greeting and checking the ss attendance

        2. Chatting:

  3. New lesson

  Stages

  Activities

  On the board

  Practice 40’

 • Language focus 1: Adverbs of manner:
 • - How do you form adverbs of manner from adjectives.

  - Are there any irregular adv?

  - How do you use adv of manner?

   

  Adverbs of  manner đứng sau túc từ/ tân ngữ.

  - cấu tạo : adj + ly = adverb of manner:

  Careful= carefully; bad= badly.

  Especial: easy= easily; Happy= happily

  - các từ tận cùng là: BLE, PLE chúng chỉ thay E=  Y

  ex: simple – simply; possible = possibly.

   Good = well.

  Hard= hard; fast = fast.

  * Gap Fill

  Language focus 1  P.52      

  1. Language focus 1.

  Key:

  a. hard    b. fast         c.  badly         d. softly

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Language focus 3.

  Indirect speech: ( reported)

  Commands and request.

  + Command (use Told/ warn to report)

  + Request: (use ask/ begged/ request to report): May/could /can/ might.

  S+ told+ O + to do st

  S+ asked + O + to do st.

  S+ told + O + not + to do st.

  S+ asked + O + not + to do st.

   

  2. Language focus 3.

  a. Miss Jackson asked me to wait her outside her office.

  b. Miss Jackson asked me to give you your report card for this semester.

  c. Miss Jackson told me to help you with your Spanish pronunciation.

  d. Miss Jackson told  me to meet her next week

   

  ex:1.“Can you give Tim this dictionary?”

  _ Miss Jackson asked me to give you this dictionary.

  2. “ Please give Tim this dictionary”

  _ Miss Jackson told me to give you dictionary

   

   

  3. Language focus 4.

  In directed speech(reported)

  To give advice:

  S+  said sb should do st

  Or: S + advised + sb + (not)/ to do st.

   

  - Call on some ss to practice in pairs and correct their pronunciation.

  - Ask ss to work in closed pairs.

  ( May ask ss do model some sentences others ask ss finish at home

  3. Language focus 4: reported advice:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a. Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.

  b. Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.

  c. Miss Jackson said you should listen to Spanish conversations on TV.

  d. Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish.

  e. Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.

   

  4. Summarize : 3’

  5. Home work. ( 2’)

  - Study grammar and vocabulary in unit 5.

  - Finish exercises in the language focus in notebook.

  - Do exercises in the workbook.

  - Prepare unit 6.

   

   

   

   

   

   

   

  BƯỚC 4:  Tổ chức dạy học và dự giờ

  - Dự kiến thời gian dạy mẫu: 12/10/2015

  - Dự kiến người dạy: Lê Thị Quỳnh Như

  - Dự kiến đối tượng dạy: (khối lớp 8)

  - Dự kiến thành phần dự giờ: Nhóm Tiếng Anh

  - Dự kiến dạy thể nghiệm:

   + Lớp:.8C                     Người dạy: Lê Thị Hương        Người dự: Nhóm Tiếng Anh.

  BƯỚC 5Phân tích, rút kinh nghiệm bài học (sau khi dạy và dự giờ)

  ( Phân tích giờ dạy theo quan điểm  phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.)

   

                                                                     Hà Đông, ngày 1 tháng 10 năm 2015

  Xác nhận của tổ trưởng chuyên môn

                     Nhóm trưởng

   

   

   

   

  Phê duyệt của BGH

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tác giả bài viết: Lê Thị Quỳnh Như

  Nguồn tin: Ban giám hiệu

  Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

  Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây