Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch dạy học môn Hóa học (2017-2018)

Thứ hai - 28/08/2017 17:02

Kế hoạch dạy học môn Hóa học (2017-2018)

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC
NĂM HỌC 2017-2018
______________________
 
 
HÓA HỌC LỚP 8
CẢ NĂM: 37 TUẦN (THỰC HIỆN 70 TIẾT)
HỌC KỲ I: 19 TUẦN (THỰC HIỆN 36 TIẾT)
HỌC KỲ I I: 18 TUẦN  (THỰC HIỆN 34 TIẾT)
 
  • Chủ đề 1: Thể Tích Mol và Tỷ Khối Của Chất Khí (Tiết 27,28,29)
  • Chủ đề 2: Độ tan (Tiết 60,61)
 
Häc kú i
TiÕt Tªn bµi Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
TiÕt 1 Më ®Çu m«n hãa häc  
Ch­¬ng I: chÊt. Nguyªn tö. Ph©n tö.
TiÕt 2,3 ChÊt
TiÕt 4 Bµi thùc hµnh 1. Thí nghiệm 1. Theo dõi sự nóng chảy của các chất Parafin và lưu huỳnh. Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm này, GV dành thời gian hướng dẫn HS một số kỹ năng và thao tác cơ bản trong thí nghiệm thực hành.
TiÕt 5 Nguyªn tö Mục 3: lớp electron Không dạy
 
Mục 4 (phần ghi nhớ) Không dạy
Bài tập 4 Không yêu cầu HS làm
Bài tập 5 Không yêu cầu HS làm
TiÕt 6, 7 Nguyªn Tè Hãa Häc Mục III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học Không dạy, hướng dẫn HS tự đọc thêm
 
TiÕt 8,9
§¬n ChÊt vµ Hîp ChÊt – Ph©n Tö. Mục IV. Trạng thái của chất Không dạy, vì Vật lý THCS đã học
Mục 5 (phần ghi nhớ) Không dạy
Hình 1.14 Không dạy
Bài tập 8 Không yêu cầu HS làm
TiÕt 10 Bµi thùc hµnh 2    
TiÕt 11 Bµi luyÖn tËp 1    
TiÕt 12 C«ng Thøc Hãa Häc  
TiÕt 13, 14 Hãa TrÞ    
TiÕt 15 Bµi luyÖn tËp 2    
TiÕt 16 KiÓm Tra ViÕt    
 
Ch­¬ng ii: ph¶n øng hãa häc
TiÕt 17 Sù BiÕn §æi ChÊt  
Phần b
GV hướng dẫn HS chọn bột Fe nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S (theo tỷ lệ khối lượng S : Fe > 32 : 56) trước khi đun nóng mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sản phẩm.
TiÕt 18,19 Ph¶n øng Hãa Häc  
TiÕt 20 Bµi Thùc Hµnh 3 LÊy ®iÓm thùc hµnh (HÖ Sè 1)
TiÕt 21 §Þnh LuËt B¶o Toµn Khèi L­îng  
TiÕt 22,23 Ph­¬ng Tr×nh Hãa Häc  
TiÕt 24 Bµi luyÖn tËp 3    
TiÕt 25 KiÓm Tra ViÕt    
Ch­¬ng iii: mol vµ tÝnh to¸n hãa häc
TiÕt 26 Mol Bài tập 4 Không yêu cầu HS làm
Bài tập 5 Không yêu cầu HS làm
27-29 Chủ đề: Thể Tích Mol và Tỷ Khối Của Chất Khí TiÕt 27,28- ChuyÓn §æi Gi÷a Khèi L­îng  
ThÓ TÝch vµ Mol. LuyÖn tËp                         
 
 
TiÕt 29- Tû Khèi Cña ChÊt KhÝ.  
TiÕt 30.31 TÝnh Theo C«ng Thøc Hãa Häc
   
TiÕt 32.33 TÝnh Theo Ph­¬ng Tr×nh Hãa Häc
TiÕt 34 Bµi LuyÖn TËp 4
TiÕt 35 ¤n TËp Häc Kú I
TiÕt 36 KiÓm Tra Häc Kú I
Häc kú ii
Ch­¬ng iv: oxi.kh«ng khÝ
TiÕt 37,38 TÝnh ChÊt cña Oxi
TiÕt 39 Sù Oxi ho¸. Ph¶n øng hãa hîp.øng dông cña oxi.
TiÕt 40 Oxit    
Tiết
41-43
§iÒu chÕ oxi. Ph¶n øng ph©n hñy Mục II. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp => Không dạy, hướng dẫn HS tự đọc thêm
Kh«ng khÝ. Sù Ch¸y
TiÕt 44 Bµi luyÖn tËp 5    
TiÕt 45 Bµi Thùc Hµnh 4    
TiÕt 46 KiÓm Tra ViÕt.    
 
Ch­¬ng v: hidro. N­íc
TiÕt 47,48 TÝnh ChÊt øng dông cña Hi®r«.
TiÕt 49 Ph¶n øng Oxi ho¸ - khö. Bài “Phản ứng oxi hóa – khử” Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập.
TiÕt 50 §iÒu chÕ Hi®ro. Ph¶n øng ThÕ. Mục 2. Trong công nghiệp Không dạy, hướng dẫn HS tự đọc thêm
TiÕt 51 Bµi luyÖn tËp 6    
TiÕt 52 Bµi Thùc hµnh 5 LÊy ®iÓm thùc hµnh (HÖ Sè 1)
TiÕt 53 KiÓm Tra ViÕt.    
TiÕt 54,55 N­íc    
TiÕt 56,57 Axit, Baz¬, Muèi.    
TiÕt 58 Bµi luyÖn tËp 7    
TiÕt 59 Bµi Thùc hµnh 6    
Ch­¬ng vi: dung dÞch
TiÕt 60 Chủ đề: Độ tan Dung DÞch  
TiÕt 61 §é tan cña mét chÊt trong n­íc.  
TiÕt 62,63 Nång ®é dung dÞch.    
TiÕt 64,65 Pha chÕ dung dÞch Bài tập 5 Không yêu cầu HS làm
TiÕt 66 Bµi luyÖn tËp 8 Bài tập 6 Không yêu cầu HS làm
TiÕt 67 Bµi Thùc Hµnh 7    
TiÕt 68,69 ¤n tËp HKII    
TiÕt 70 KiÓm Tra HKII    
         
 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (2017-2018)
CẢ NĂM: 37 TUẦN (THỰC HIỆN 70 TIẾT)
HỌC KỲ I : 19 TUẦN (THỰC HIỆN 36 TIẾT )
HỌC KỲ I I : 18 TUẦN  (THỰC HIỆN 34 TIẾT)
  • Chủ đề 1: Sắt Hợp Kim và Sự Ăn Mòn Kim Loại (Tiết 25,26,27)
  • Chủ đề 2: Protein và hợp chất polime (Tiết 64,65,66)
Häc kú i
TiÕt Tªn bµi Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
TiÕt 1 ¤n tËp kiÕn thøc hãa häc líp 8
Ch­¬ng I: c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬.
TiÕt 2, TÝnh ChÊt hãa häc cña oxit. Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit
TiÕt 3,4 Mét sè oxit quan träng
TiÕt 5 TÝnh ChÊt hãa häc cña Axit
TiÕt 6, 7 Mét sè axit quan träng Phần A. Axit clohiđric (HCl) Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc lại tính chất chung của axit (trang 12, 13)
Bài tập 4 Không yêu cầu HS làm
TiÕt 8 LuyÖn tËp: TÝnh ChÊt hãa häc cña oxit vµ Axit.
TiÕt 9 Thùc hµnh: TÝnh ChÊt hãa häc cña oxit vµ Axit.
TiÕt 10 KiÓm tra viÕt
TiÕt 11 TÝnh ChÊt hãa häc cña baz¬
TiÕt 12,13 Mét sè baz¬ quan träng
 
Hình vẽ thang pH
( TiÕt 13 )
Không dạy, vì SGK in không đúng với màu thực tế
Bài tập 2 ( TiÕt 13 ) Không yêu cầu HS làm
TiÕt 14 TÝnh ChÊt hãa häc cña Muèi Bài tập 6 Không yêu cầu HS làm
TiÕt 15 Mét sè muèi quan träng. Mục II. Muối Kali nitrat (KNO3) Không dạy
TiÕt 16 Ph©n bãn hãa häc Mục I. Những nhu cầu của cây trồng Không dạy, vì Sinh học THCS đã học
TiÕt 17 Mèi quan hÖ gi÷a c¸c hîp chÊt v« c¬.
TiÕt 18 LuyÖn tËp ch­¬ng I
TiÕt 19 Thùc hµnh: TÝnh chÊt hãa häc cña Baz¬ vµ Muèi LÊy ®iÓm thùc hµnh (HÖ sè 1)
TiÕt 20 KiÓm Tra ViÕt  
  Ch­¬ng ii: Kim lo¹i
TiÕt 21 TÝnh chÊt vËt lý chung cña kim lo¹i Thí nghiệm tính dẫn điện Không dạy, vì Vật lý THCS đã học
Thí nghiệm tính dẫn nhiệt Không dạy, vì Vật lý THCS đã học
TiÕt 22 TÝnh chÊt hãa häc cña kim lo¹i          Bài tập 7 Không yêu cầu HS làm
TiÕt 23 D·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i.
TiÕt 24 Nh«m Hình 2.14 Không dạy
TiÕt 25 S¾t Không dạy về các loại lò sản xuất gang, thép
( Tiết 25,26,27 :Chủ đề: Sắt Hợp Kim và Sự Ăn Mòn Kim Loại)
TiÕt 26 Hîp kim s¾t: Gang, ThÐp.
TiÕt 27 ¡n mßn kim lo¹i vµ b¶o vÖ kim lo¹i kh«ng bÞ ¨n mßn
TiÕt 28 LuyÖn tËp ch­¬ng II Bài tập 6 Không yêu cầu HS làm
TiÕt 29 Thùc hµnh: TÝnh chÊt hãa häc cña Nh«m vµ S¾t.    
Ch­¬ng iiI: phi kim. s¬ l­îc b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc
TiÕt 30 TÝnh chÊt chung cña Phi Kim.
TiÕt 31,32 Clo
TiÕt.33 C¸c bon
TiÕt 34 C¸c oxit cña C¸cbon
TiÕt 35 ¤n TËp Häc Kú I ( Bµi 24 )
TiÕt 36 KiÓm Tra Häc Kú I
Häc kú ii
 
TiÕt 37 Axit Cacbonic vµ muèi Cacbonat
TiÕt 38 Silic. C«ng nghiÖp Silicat . Môc 3b. C¸c c«ng ®o¹n chÝnh. Kh«ng d¹y c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc
TiÕt 39,40 S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc C¸c néi dung liªn quan ®Õn líp e Kh«ng d¹y c¸c néi dung liªn quan ®Õn líp e.
Bµi tËp 2 Kh«ng yªu cÇu HS lµm.
TiÕt 41 LuyÖn tËp ch­¬ng III  
TiÕt 42 Thùc hµnh: TÝnh chÊt hãa häc cña Phi kim vµ hîp chÊt cña chóng.
                               Ch­¬ng iv: hi®rocacbon. Nhiªn liÖu
TiÕt 43 Kh¸i niÖm vÒ hîp chÊt h÷u c¬ vµ hãa häc h÷u c¬.
TiÕt 44 CÊu t¹o ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬.
TiÕt 45 Mª tan
TiÕt 46 Etilen.
TiÕt 47 Axetilen
TiÕt 48 KiÓm Tra ViÕt
TiÕt 49 Benzen    
TiÕt 50 DÇu má vµ khÝ thiªn nhiªn.  
TiÕt 51 Nhiªn liÖu
TiÕt 52 LuyÖn tËp ch­¬ng IV
TiÕt 53 Thùc hµnh: TÝnh chÊt hãa häc cña Hi®rocacbon.
  Ch­¬ng v: dÉn xuÊt cña hi®r«cacbon. polime
TiÕt 54 R­îu etylic
TiÕt 55,56 Axit Axetic – Mèi liªn hÖ gi÷a etilen, r­îu etylic vµ axit axetic .
TiÕt 57 KiÓm Tra ViÕt
TiÕt 58 ChÊt BÐo
TiÕt 59 LuyÖn tËp : r­îu etylic, axit axetic vµ ChÊt bÐo.    
TiÕt 60 Thùc hµnh: TÝnh chÊt cña r­îu vµ axit. LÊy ®iÓm thùc hµnh (HÖ sè 1)
TiÕt 61 Glucoz¬ D¹y gép 02 bµi 50 vµ 51 SGK nh­ bµi 52 vµ kh«ng h¹n chÕ sè tiÕt .
TiÕt 62 Saccar«z¬
TiÕt 63 Tinh bét vµ xenluloz¬    
Tiªt  64 Chủ đề: Protein và hợp chất polime Protªin  
TiÕt 65,66 P«lime Môc II: øng dông cña  Polime. Kh«ng d¹y GV h­íng dÉn HS tù ®äc thªm.
TiÕt 67 Thùc hµnh: TÝnh chÊt cña Gluxit. 
TiÕt 68,69 ¤n tËp cuèi n¨m.  
TiÕt 70 KiÓm Tra cuèi n¨m  
                 
 
TỔ TRƯỞNG/ NHÓM TRƯỞNG BAN GIÁM HIỆU
 
 

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: kế hoạch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây