Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch dạy học môn Sinh học (2017-2018)

Thứ hai - 28/08/2017 17:06

Kế hoạch dạy học môn Sinh học (2017-2018)

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THCS - NĂM HỌC 2017-2018
 MÔN SINH HỌC 6
CẢ NĂM : 37 TUẦN = 72 TIẾT
HKI :  19 tuần = 37 tiết
HKII : 18 tuần = 35 tiết
 
 • Chủ đề 1 : Tế bào thực vật (Tiết 6,7)
 • Chủ đề: Tìm hiểu về Quả và hạt (Tiết 41 đến 45)
 
HỌC KÌ I
Chương Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh giảm tải theo cv 5842 ngày 1/9/2011 – BGD - ĐT Thống nhất thực hiện điều chỉnh giảm tải
Mở đầu sinh học 1 Đặc điểm của cơ thể sống. Nhiệm vụ của sinh học.    
2 Đặc điểm chung của thực vật    
3 Có phải tất cả thực vật đều có hoa    
Chương I: Tế bào thực vật 4 Thực hành: Kính lúp, kính hiển vi và cáhc sử dụng    
5 Thực hành: Quan sát tế bào thực vật    
6
 
CHỦ ĐỀ : TẾ BÀO THỰC VẬT
Gồm các bài:
 • Cấu tạo tế bào thực vật
 •  Sự lớn lên và phân chia của tế bào
 
   
7
 
   
Chương II Rễ 8 Các loại rễ, các miền của rễ    
9 Cấu tạo miền hút của rễ - Cấu tạo từng bộ phận rễ trong bảng trang 32: Không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên bộ phận và nêu chức năng chính. - Cấu tạo từng bộ phận rễ trong bảng trang 32: Không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên bộ phận và nêu chức năng chính.
10 Sự hút nước và muối khoáng của rễ    
11 Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)    
12 Thực hành: Quan sát biến dạng của rễ    
13 Ôn tập    
Chương III- Thân 14 Cấu tạo ngoài của thân    
15 Thân dài ra do đâu    
16 Cấu tạo trong của thân non - Cấu tạo từng bộ phận thân cây trong bảng 49: Không dạy(chỉ cần HS lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây) - Cấu tạo từng bộ phận thân cây trong bảng 49: Không dạy(chỉ cần HS lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây)
17 Thân to ra do đâu    
18 Vận chuyển các chất trong thân    
19
 
Thực hành:Quan sát biến dạng của thân    
20 Ôn tập    
21 Kiểm tra 1 tiết    
Chương IV Lá 22 Đặc điểm bên ngoài của lá    
23 Cấu tạo trong của phiến lá - Mục 2.Thịt lá: phần cấu tạo chỉ chú ý đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng.
- Câu hỏi 4,5 trang 67: Không yêu cầu HS trả lời.
- Mục 2.Thịt lá: phần cấu tạo chỉ chú ý đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng.
- Câu hỏi 4,5 trang 67: Không yêu cầu HS trả lời.
24 Quang hợp    
25 Quang hợp (tiếp theo)    
26 Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp; Ý nghĩa của quang hợp    
27 Cây có hô hấp không - Câu hỏi 4,5: Không yêu cầu HS trả lời. - Câu hỏi 4,5: Không yêu cầu HS trả lời.
28 Phần lớn nước vào cây đã đi đâu    
29 Thực hành: Quan sát biến dạng của lá.    
30 Bài tập( Chữa 1 số bài tập trong vở bài tập sinh học lớp 6)    
31 Ôn tập    
Chương V- Sinh sản sinh dưỡng
 
 
 
Chương VI- Hoa và sinh sản hữu tính
32 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên    
33 Sinh sản sinh dưỡng do con người - Mục 4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm: Không dạy.
- Câu hỏi 4: Không yêu cầu HS trả lời.
- Mục 4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm: Không dạy.
- Câu hỏi 4: Không yêu cầu HS trả lời.
34 Cấu tạo và chức năng của hoa    
35 Cac loại hoa    
36 Ôn tập học kì I    
37 Kiểm tra học kì I    
 
 MÔN SINH HỌC 6 - HỌC KÌ II
  Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh giảm tải theo cv 5842 ngày 1/9/2011 –
BGD - ĐT
Thống nhất thực hiện điều chỉnh giảm tải
38 Thụ phấn    
39 Thụ phấn  (tiếp theo)    
40 Thụ tinh, kết hạt và tạo quả    
Chương VII: Quả và hạt 41  
 
 
Chủ đề: Tìm hiểu về Quả và hạt
Gồm các bài:
- Các loại quả
- Hạt và các bộ phận của hạt
- Phát tán của quả và hạt
- Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
- Tổng kết về cây có hoa
   
42    
43    
44    
45    
Chương VIII: Các nhóm thực vật 46 Tảo - Mục 1. Cấu tạo của tảo và mục 2.Một vài tảo khác thường gặp: Chỉ giới thiệu các đại diện bằng hình ảnh mà không đi sâu vào cấu tạo.
- Câu hỏi 1,2,3,4: Không yêu cầu HS trả lời.
 
- Mục 1. Cấu tạo của tảo và mục 2.Một vài tảo khác thường gặp: Chỉ giới thiệu các đại diện bằng hình ảnh mà không đi sâu vào cấu tạo.
- Câu hỏi 1,2,3,4: Không yêu cầu HS trả lời.
 
47 Rêu – cây rêu    
48 Quyết – cây dương xỉ    
49 Ôn tập    
50 Kiểm tra 1 tiết    
51 Hạt trần cây thông - Mục 2. Cơ quan sinh sản: không bắt buộc so sánh hoa cuat hạt kín với nón của hạt trần. - Mục 2. Cơ quan sinh sản: không bắt buộc so sánh hoa cuat hạt kín với nón của hạt trần.
52 Hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín. - Câu hỏi 3: Không yêu cầu HS trả lời. - Câu hỏi 3: Không yêu cầu HS trả lời.
53 Lớp hai lá mầm và lớp Một lá mầm    
54 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật - Không dạy chi tiết, chỉ dạy những hiểu biết chung về phân loại thực vật. - Không dạy chi tiết, chỉ dạy những hiểu biết chung về phân loại thực vật.
55 Sự phát triển của giới thực vật - Đọc thêm. - Dạy bài:”Thực hành phân biệt lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm”
56 Nguồn gốc của cây    
Chương IX Vai trò của thực vật 57 Thực vật góp phần điều hoà khí hậu    
58 Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước    
59 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.    
60 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.(tiếp theo)    
61 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật    
62 Ôn tập    
Chương X: Vi khuẩn – nấm – địa y 63 Vi khuẩn    
64 Mốc trắng và nấm rơm    
65 Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm rơm    
66 Địa y    
67 Bài tập 9 chữa 1 số bài tập trong vở bài tập sinh học lớp 6)    
68 Ôn tập    
69 Kiểm tra học kì II    
70 Thực hành tham quan thiên nhiên    
71 Thực hành tham quan thiên nhiên    
72 Thực hành tham quan thiên nhiên    
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THCS - NĂM HỌC 2017-2018
 MÔN SINH HỌC 7
CẢ NĂM : 37 TUẦN = 72 TIẾT
HKI :  19 tuần = 37 tiết
HKII : 18 tuần = 35 tiết
 • CHỦ ĐỀ 1: Tìm hiểu chung về lớp cá. (tiết 32 đến 35)
 • CHỦ ĐỀ 2: Tìm hiểu chung về lớp chim (Tiết 44 đến 47)
HỌC KÌ I
Tiết Tên bài dạy   Điều chỉnh giảm tải theo cv 5842 ngày 1/9/2011 – BGD - ĐT
1 Thế giới động vật đa dạng phong phú    
2 Phân biệt động vật với thực vật    
3 Thực hành; Quan sát 1 số động vật nguyên sinh    
4 Trùng roi   - Mục I(phần 1): Cấu tạo và di chuyển.  Không dạy.
- Mục 4; Tính hướng sáng.  Không dạy.
- Câu hỏi 3 trang 19: Không yêu cầu HS trả lời.
5 Trùng biến hình và trùng giày   - Mục 1, phần 2: Cấu tạo.  Không dạy.
- Câu hỏi 3 trang 22: Không yêu cầu HS trả lời
6 Trùng kiết lị và trùng sốt rét    
7 Đặc điểm chung và vai trò thực tiến của động vật nguyên sinh   - Nội dung về trùng lỗ không dạy
8 Thuỷ tức   - Bảng trang 30: Không dạy cột cấu tạo và chức năng.
- Câu hỏi 3 trang 30: không yêu cầu HS trả lời
9 Đa dạng của ngàng ruột khoang    
10 Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang    
11 Sán lá gan   - Phần lệnh▼trang 41 và phần bảng trang 42. Không dạy
12 Một số giun dẹp khác   - Mục II: Đặc điểm chung. Không dạy
13 Giun đũa
 
   
14 Một số giun tròn khác. Đặc điểm chung của ngành giun tròn   - Mục II: Đặc điểm chung. Không dạy
15 Giun đất   - Dạy bài 16: Thực hành
16 Thực hành: Mổ và quan sát giun đất    
17 Một số giun đôt khác. Đặc điểm chung của ngành giun đốt   - Mục II: Đặc điểm chung. Không dạy
18 Ôn tập
 
   
19 Kiểm tra 1 tiết
 
   
20 Trai sông
 
   
21 Một số thân mềm khác   - Dạy bài 20: Thực hành
22 Thực hành: Quan sát 1 số thânmềm    
23 Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm    
24 Tôm sông   - Chuyển thành quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống.
25 Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông    
26 Đa dạng và vai trò của giáp xác    
27 Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện    
28 Châu chấu    
29 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ    
30 Thực hành: Xem băng hình về tập tính của Sâu bọ    
31 Đặc điểm chung và vai trò của ngành cân khớp    
32 CHỦ ĐỀ: Tìm hiểu chung về lớp cá.
Gồm các bài:
 • Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống.
 • Cấu tạo trong của cá chép
 •  Đa dạng và đặc điểm chung của lớp cá
 • Thực hành : Mổ cá
Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống. - Dạy thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống.
33    
34    
35    
36 Ôn tập học kì I    
37 Kiểm tra học kì I    
 
 SINH HỌC 7 - HỌC K Ì II
Tiết Tên bài dạy   Điều chỉnh giảm tải theo cv 5842 ngày 1/9/2011 –
BGD - ĐT
38 Ếch đồng    
39 Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ.    
40 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư    
41 Thằn lằn bóng đuôi dài    
42 Cấu tạo trong của thằn lằn    
43 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát   - Phần lệnh ▼(Mục I.đa dạng của bò sát). Không yêu cầu HS trả lời
44 CHỦ ĐỀ: Tìm hiểu chung về lớp chim
Gồm các bài:
- Chim bồ câu
- Cấu tạo trong của chim bồ câu
- Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
- Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu.
   
45    
46 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim - Phần lệnh▼Đọc bảng và hình 44.3(dòng 1 trang 145). Không yêu cầu HS trả lời.
- Câu hỏi 1 trang 146. Không yêu cầu HS trả lời.
47    
48 Thỏ    
49 Cấu tạo trong của thỏ    
50 Đa dạng của lớp Thú. Bộ thú huyệt và thú túi   - Phần lệnh ▼(phần 2. Bộ thú túi) trang 157. Không dạy.
- Câu hỏi 2 trang 158. Không yêu cầu HS trả lời.
51 Đa dạng của lớp thú(tiếp) Bộ rơi, bộ cá voi   - Phần lệnh ▼trang 164. Không dạy.
52 Đa dạng của lớp Thu(tiếp) Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt   - Phần lệnh ▼trang 164. Không dạy.
- Câu hỏi 1 trang 165. Không yêu cầu HS trả lời.
53 Đa dạng của lớp thú(tiếp)Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng    
54 Bài tập(Chữa 1 số bài tập trong vở bài tập sinh học lớp 7)    
55 Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú    
56 Ôn tập    
57 Kiểm tra 1 tiết    
58 Môi trường sống và sự vận động di chuyển   - Dạy bài 54 trong 2 tiết.
59 Tiến hoá về tổ chức cơ thể    
60 Tiến hoá về sinh sản    
61 Cây phát sinh giới động vật    
62 Đa dạng sinh học    
63 Đa dạng sinh học (tiếp theo)    
64 Biện pháp đấu tranh sinh học    
65 Động vật quý hiếm    
66 Thực hành: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế địa phương    
67 Thực hành: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế địa phương    
68 Ôn tập học kì II    
69 Kiểm tra học kì II    
70 Thực hành: Tham quan thiên nhiên    
71 Thực hành: Tham quan thiên nhiên    
72 Thực hành: Tham quan thiên nhiên    
 
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THCS - NĂM HỌC 2017-2018
 MÔN SINH HỌC 8
CẢ NĂM : 37 TUẦN = 72 TIẾT
  HKI :  19 tuần = 37 tiết
   HKII : 18 tuần = 35 tiết
 
 • Chủ đề 1 : Tiêu hóa thức ăn (Tiết 26-29)
 • Chủ đề 2 : Ăn và uống  (Tiết 38,39)
 
HỌC KÌ I
Chương Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh giảm tải theo cv 5842 ngày 1/9/2011 – BGD - ĐT Thống nhất thực hiện điều chỉnh giảm tải
  1 Bài mở đầu    
Chương I: Khái quát về cơ thể người 2 Cấu tạo cơ thể người II. Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan:       Không dạy II. Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan:       Không dạy
3 Tế bào III. Thành phần hoá học của tế bào.     Không dạy III. Thành phần hoá học của tế bào.     Không dạy
4 Câu hỏi 4 trang 17. Không yêu cầu HS trả lời Câu hỏi 4 trang 17. Không yêu cầu HS trả lời
5 Phản xạ    
6 Thực hành: Quan sát tế bào và mô    
Chương II: Sự vận động của cơ thể 7 Bộ xương II. Phân biệt các loại xương:  Không dạy II. Phân biệt các loại xương:  Không dạy
8 Cấu tạo và tính chất của xương    
9 Cấu tạo và tính chất của cơ    
10 Hoạt động của cơ    
11 Tiến hoá của hệ vận động    
12 Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương    
Chương III Tuần hoàn 13 Máu và môi trường trong cơ thể    
14 Bạch cầu – Miễn dịch    
15 Đông máu và nguyên tắc truyền máu    
16 Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết    
17 Tim và mạch máu    
18 Vận chuyển máu qua hệ mạch – vệ sinh hệ tuần hoàn    
19 Ôn tập    
20 Kiểm tra 1 tiết    
21 Thực hành: Sơ cứu cầm máu    
Chương IV Hô hấp 22 Hô hấp và các cơ quan hô hấp - Bảng 20, lệnh▼trang 66: Không dạy.
- Câu hỏi 2 trang 67: Không yêu cầu HS trả lời
- Bảng 20, lệnh▼trang 66: Không dạy.
- Câu hỏi 2 trang 67: Không yêu cầu HS trả lời
23 Hoạt động hô hấp    
24 Vệ sinh hô hấp    
25 Thực hành: Hô hấp nhân tạo    
Chương V Tiêu hoá 26
(T1)
CHỦ ĐỀ : TIÊU HÓA THỨC ĂN
Gồm các bài:
- Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá
- Tiêu hoá ở khoang miệng
- Tiêu hoá ở dạ dày
- Tiêu  hoá ở ruột non
   
27
(T2)
   
28
(T3)
   
29
(T4)
   
30 Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân – vệ sinh tiêu hoá - Hình 29.2 và nội dung liên quan:  Không dạy - Hình 29.2 và nội dung liên quan:  Không dạy
31 Thực hành: Tìm hiểu các hoạt động của enzim trong nước bọt    
32 Bài tập(chữa một số bài tập trong Vở bài tập sinh học 8)    
Chương VI Trao đổi chất và năng lượng 33 Trao đổi chất    
34 Chuyển hoá    
35 Thân nhiệt    
36 Ôn tập học kì I – Dạy theo nội dung bài 35    
37 Kiểm tra học kì I    
 
HỌC K Ì II
  Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh giảm tải theo cv 5842 ngày 1/9/2011 –
BGD - ĐT
Thống nhất thực hiện điều chỉnh giảm tải
38
(T1)
CHỦ ĐỀ : ĂN VÀ UỐNG
Gồm các bài:
- Vitamin và muối khoáng
- Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần
   
39
(T2)
   
40 Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước    
Chương VII: Bài tiết 41 Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu    
42  Bài tiết nước tiểu    
43 Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu    
Chương VIII: Da 44 Cấu tạo và chức năng của da    
45 Vệ sinh da    
  46 Giới thiệu chung về hệ thần kinh    
47 Thực hành: Tìm hiểu chức năng(Liên quan đến cấu tạo tuỷ sống)    
Chương IX Thần kinh và giác quan 48 Dây thần kinh tuỷ    
49 Trụ não, tiểu não, não trung gian - Lệnh ▼So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não và tuỷ sống..:   Không dạy.
- Bảng 46 trang 145:   Không dạy
- Lệnh ▼So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não và tuỷ sống..:   Không dạy.
- Bảng 46 trang 145:   Không dạy
50 Đại não - Lệnh ▼trang 149:  Không dạy - Lệnh ▼trang 149:  Không dạy
51 Hệ thần kinh sinh dưỡng - Hình 48.2 và nội dung liên quan trong lệnh trang 151: Không dạy.
- Bảng 48.2 và nội dung liên quan: Không dạy.
- Câu hỏi 2 trang 154: Không yêu cầu HS trả lời
- Hình 48.2 và nội dung liên quan trong lệnh trang 151: Không dạy.
- Bảng 48.2 và nội dung liên quan: Không dạy.
- Câu hỏi 2 trang 154: Không yêu cầu HS trả lời
52 Cơ quan phân tích thị giác - Hình 49.1 và nội dung liên quan ở lệnh ▼trang 155:  Không dạy.
- Hình 49.4 và lệnh ▼ trang 157:  Không dạy
- Hình 49.1 và nội dung liên quan ở lệnh ▼trang 155:  Không dạy.
- Hình 49.4 và lệnh ▼ trang 157:  Không dạy
53 Vệ sinh mắt    
54 Cơ quan phân tích thính giác - Hình 51.2 và nội dung liên quan trang 163:  Không dạy.
- Câu hỏi 1 trang 165:  Không yêu cầu học sinh trả lời
- Hình 51.2 và nội dung liên quan trang 163:  Không dạy.
- Câu hỏi 1 trang 165:  Không yêu cầu học sinh trả lời
55 Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện    
56 Hoạt động thần kinh cấp cao ở người    
57 Vệ sinh hệ thần kinh    
58 Ôn tập    
59 Kiểm tra 1 tiết    
Chương X: Tuyến nội tiết 60 Giới thiệu chung về tuyến nội tiết    
61 Tuyến yên, tuyến giáp    
62 Tuyến truỵ và tuyến trên thận    
63 Tuyến sinh dục    
64 Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết    
Chương XI Sinh sản 65 Cơ quan sinh dục nam    
66 Cơ quan sinh dục nữ    
67 Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai    
68 Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai    
69 Các bệnh lây qua đường tính dục. Đại dịch AIDS – thảm hoạ của loài người.    
70 Bài tập(Chữa một số bái tập trong vở bài tập sinh học 8)    
71 Ôn tập học kì II    
72 Kiểm tra học kì II    
 
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THCS - NĂM HỌC 2017-2018
 MÔN SINH HỌC 9
CẢ NĂM : 37 TUẦN = 72 TIẾT
HKI :  19 tuần = 37 tiết
HKII : 18 tuần = 35 tiết
 
 • Chủ đề 1: Đột biến (Tiết 23 đến 26)
 • Chủ đề 2: Môi trường và sự tác động của con người đến môi trường (tiết 44,45)
HỌC KÌ I
Tiết Tên bài dạy   Điều chỉnh giảm tải theo cv 5842 ngày 1/9/2011 – BGD - ĐT
1 MenDen và di truyền học   Câu 4,tr7 – Không yêu cầu HS trả lời
2 Lai một cặp tính trạng   Câu 4,tr 10- Không yêu cầu HS trả lời.
3 Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)   Mục V. Trội không hoàn toàn – Không dạy; Câu 3 trang 13 không yêu cầu HS trả lời.
4 Lai hai cặp tính trạng    
5 Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)    
6 Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.    
7 Bài tập chương I   Bài tập 3- tr22 không yêu cầu HS trả lời
8 Nhiễm sắc thể    
9 Nguyên phân   Câu 1-tr 30 không yêu cầu HS trả lời
10 Giảm phân   Câu 2- tr33 không yêu cầu HS trả lời.
11 Phát sinh giao tử và thụ tinh    
12 Cơ chế xác định giới tính    
13 Di truyền liên kết   Câu2, câu 4- tr43 không yêu cầu HS trả lời
14 Thực hành: Quan sát hình thái NST    
15 ADN   Câu 5, 6 –tr47 không yêu cầu HS trả lời
16 ADN và bản chất của gen    
17 Mối quan hệ giữa gen và ARN    
18 Protein   Lệnh ▼cuối tr 55 không yêu cầu HS trả lời lệnh.
19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng   Lệnh ▼ tr58 không yêu cầu HS trả lời.
20 Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN.    
21 Bài tập (Chữa một số bài tập trong vở bài tập sinh học lớp 9)    
22 Kiểm tra 1 tiết    
23 CHỦ ĐỀ: ĐỘT BIẾN
Gồm các bài:
- Đột biến gen
- Đột biến cấu trúc NST
- Đột biến số lượng NST
- Đột biến số lượng NST(tiếp)
   
24    
25 Đột biến số lượng NST Lệnh ▼tr67 không yêu cầu HS trả lời.
26 Đột biến số lượng NST(tiếp) Mục IV: Sự hình thành thể đa bội - không dạy
27 Thường biến    
28 Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến.    
29 Thực hành: Quan sát thường biến    
30 Phương pháp nghiên cứu di truyền người    
31 Bệnh và tật di truyền ở người    
32 Di truyền học với con người    
33 Công nghệ tế bào    
34 Công nghệ gen    
35 Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống . Bài đọc thêm: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
36 Ôn tập học kì I (Nội dung bài 40)    
37 Kiểm tra học kì I.    
 
SINH HỌC 9 - HỌC KÌ II
Tiết Tên bài dạy   Điều chỉnh giảm tải theo cv 5842 ngày 1/9/2011 –
BGD - ĐT
38 Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần.    
39 Ưu thế lai    
40 Các phương pháp chọn lọc   Bài đọc thêm: Các phương pháp chọn lọc
41 Thành tựu chọn giống ở Việt Nam   Không dạy cả bài
42 Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn.    
43 Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống cây trồng    
44 CHỦ ĐỀ: Môi trường và sự tác động của con người đến môi trường.
Gồm các bài:
-Môi trường và các nhân tố sinh thái
- Tác động của con người đến môi trường
   
45    
46 Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.    
47 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật.    
48 Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.    
49 Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.    
50 Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.(Tiếp)    
51 Quần thể sinh vật    
52 Quần thể người    
53 Quần xã sinh vật    
54 Hệ sinh thái    
55 Bài tập (Chữa một số bài tập trong vở bài tập sinh học 9)    
56 Kiểm tra 1 tiết    
57 Thực hành: hệ sinh thái    
58 Thực hành: hệ sinh thái (Tiếp theo)    
59 Ô nhiễm môi trường    
60 Ô nhiễm môi trường (Tiếp theo)    
61 Thực hành: Tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương.    
62 Thực hành: Tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương.(Tiếp theo)    
63 Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.    
64 Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.    
65 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái – Luật bảo vệ môi trường.    
66 Luật bảo vệ môi trường    
67 Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường    
68 Bài tập (Chữa một số bài tập trong vở bài tập sinh học 9)    
69 Ôn tập học kì II (Dạy bài 63)    
70 Kiểm tra học kì II    
71 Tổng kết chương trình toàn cấp    
72 Tổng kết chương trình toàn cấp    
 
 
NHÓM TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG BAN GIÁM HIỆU
 
 
 
 

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: kế hoạch dạy học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây