Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh (2017-2018)

Thứ hai - 28/08/2017 16:58

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh (2017-2018)

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN : TIẾNG ANH
 NĂM HỌC 2017-2018
____________________________________________
 
tiÕng anh líp 6
Cả năm học: 37 tuần (105 tiết)
Trong đó có các tiết dành cho cho ôn tập, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì.
  • Chủ đề 1: Personal information (tiết 2,3,4,5,6)
  • Chủ đề 2: Outdoor activities (Tiết 73,74)
HỌC KỲ I
Thứ tự số tiết Nội dung
1                      Introduction + Revision  
2 THEME 1 (chủ đề 1): Personal information UNIT  1 Greetings : Lesson 2: A1, 2, 3, 4
3 UNIT  1 Greetings : Lesson 2: A5, 6, 7, 8
4 UNIT  1 Greetings : Lesson 3: B1, 2
5 UNIT  1 Greetings : Lesson 4: B3, 4, 5
6 UNIT  1 Greetings : Lesson 5:C1, 2, 3, 4, 5, 6
7 UNIT 2: At school Lesson 1:  A1, 2, 3,4
8 Lesson 2: B1, 2
9 Lesson 3: B3, 4, 5,6
10 Lesson 4: C1
11 Lesson 5: C2, 3, 4
12 UNIT 3: At home
 
Lesson 1 A1, 2
13 Lesson 2 A3, 4, 5
14 Lesson 3 B1, 2, 3, 4, 5
15 Lesson 4 C1
16 Lesson 5 C2, 3
17   Grammar practice
18   Written test No1
19   Check the test
20 UNIT 4:
Big or small?
Lesson 1 A1, 2
21 Lesson 2 A3, 4, 5
22 Lesson 3 B1, 2, 3, 4, 5
23 Lesson 4 C1, 2, 3
24 Lesson 5 C4, 5, 6, 7
25 UNIT 5:
Things I do
Lesson 1 A1, 2, 3, 4
26 Lesson 2 A5, 6
27 Lesson 3 B1
28 Lesson 4 B2, 3
29 Lesson 5 C1
30 Lesson 6 C2, 3
31   Grammar practice
32 UNIT 6:
Places
Lesson 1 A1,2
33 Lesson 2 A3, 4, 5
34 Lesson 3 B1, 2, 3, 4
35 Lesson 4 C1, 2
36 Lesson 5 C3, 4, 5
37   Written Test No2
38   Check the test
39 UNIT 7:
Your house
Lesson 1 A1, 2
40 Lesson 2 A3, 4, 5, 6
41 Lesson 3 B1, 2,,3
42 Lesson 4 C1, 2, 3
43 Lesson 5 C4, 5, 6
44 UNIT 8:
Round and about
Lesson 1 A1, 2, 3
45 Lesson 2 A4, 5, 6
46 Lesson 3 B1
47 Lesson 4 B2, 3
48 Lesson 5 C
49   Grammar practice
50 Revision    
51 Revision    
52 Revision    
53 Revision    
54     First term test
 
HỌC KỲ II
TT
 số tiết
Nội dung  
55 UNIT 9: The body Lesson 1 A1, 2  
56 Lesson 2 A3, 4, 5, 6  
57 Lesson 3 B1  
58 Lesson 4 B2, 3  
59 Lesson 5 B4, 5, 6  
60 UNIT 10:
Staying healthy
Lesson 1 A1, 2, 6, 7  
61 Lesson 2 A3, 4, 5  
62 Lesson 3 B1, 2, 3  
63 Lesson 4 B4, 5  
64 Lesson 5 C1, 2, 3, 4, 5  
65 UNIT 11: What do you eat? Lesson 1 A1  
66 Lesson 2 A2  
67 Lesson 3 A3, 4  
68 Lesson 4 B1, 3, 4  
69 Lesson 5 B2, 5  
70   Grammar practice  
71   Written Test No3  
72   Check the test  
73 THEME 2 (Chủ đề 2): Outdoor activities UNIT 12 Sports and pastimes : Lesson 1:A1, 2  
74 UNIT 12 Sports and pastimes : Lesson 2:A3, 4, 5  
   
75   UNIT 12 Sports and pastimes : Lesson 3:B1, 2, 3  
76 UNIT 12 Sports and pastimes: Lesson 4:B4, 5  
77 UNIT 12 Sports and pastimes : Lesson 5:C  
78 UNIT 13: Activities and the seasons : Lesson 1: A1, 2  
79   Lesson 2: A3  
80 Lesson 3: A4, 5  
81 Lesson 4: B1  
82 Lesson 5: B2  
83 UNIT 14
Making plans
Lesson 1 A1, 2, 3  
84 Lesson 2 A4,5  
85 Lesson 3 B1, 2, 3, 4  
86 Lesson 4 B5, 6  
87 Lesson 5 C1, 2, 3  
88   Grammar practice  
89   Written Test No4  
90   Check the test  
91 UNIT 15 Countries Lesson 1 A1, 2, 3, 4, 5, 6  
92 Lesson 2 B1, 2  
93 Lesson 3 B3, 4, 5  
94 Lesson 4 C1, 2  
95 Lesson 5 C3  
96 UNIT 16  Man and the environment Lesson 1 A1, 3  
97 Lesson 2 A2  
98 Lesson 3 Revision  
99 Lesson 4 B1  
100 Lesson 5 B2, 3, 4, 5  
101   Grammar practice  
102 Revision      
103 Revision      
104 Revision      
105     Second term test  
             
 
…………………………………………
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH LỚP 7 (2017-2018)
 
Cả năm học: 37 tuần (105 tiết)
Trong đó có các tiết dành cho cho ôn tập, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì.
  • Chủ đề 1: Education:  Unit 4: At school (Tiết 21 đến 25)
- Chủ đề 2: The health: unit 10: Health and hygiene (Tiết 61 đến 65)
 
HỌC KÌ I
TIẾT NỘI DUNG ND giảm tải theo hướng dẫn
5842/BGDĐT-VP
1 Revision  
2 Unit 1:
 Back to school
 
Lesson 1: Unit 1:A1,3,4,5  
3 Lesson 2: Unit 1: A2  
4 Lesson 3: Unit 1:B 1, 2, 3  
5 Lesson 4: Unit 1:B 4, 5  
6 Lesson 5: Unit 1:B 6, 7  
7 Unit 2:
 Personal information
Lesson 1: Unit 2: A: 1, 2, 3  
8 Lesson 2: Unit 2: A: 4, 5  
9 Lesson 3: Unit 2: A: 6, 7  
10 Lesson 4: Unit 2: B: 1, 2, 3, 9  
11 Lesson 5: Unit 2: B: 4, 5  
12 Lesson 6: Unit 2:B: 6, 7, 8  
13 Unit 3:
 At home
Lesson 1: Unit 3: A: 1  
Không dạy phần 3 (trang 31)
14 Lesson 2: Unit 3:A: 1, 2
15 Lesson 3: Unit 3:B: 1, 2, 3
16 Lesson 4: Unit 3:B: 4
17 Lesson 5: Unit 3:B: 5,6
18 Lesson: Language focus 1
19 Lesson: Test 45’
20 Lesson: Check the test
21  
THEME 1: (Chủ đề 1)
EDUCATION:
 Unit 4: At school
 
Unit 4:Lesson 1: A: 1, 2, 4  
22 Unit 4:Lesson 2: A: 3, 5  
23 Unit 4:Lesson 3: A: 6  
24 Unit 4:Lesson 4: B: 1,2,3  
25 Unit 4:Lesson 5: B: 4  
26 Unit 5: Work and play
 
Unit 5:Lesson 1: A: 1, 3  
27 Unit 5: Lesson 2: A: 2  
28 Unit 5: Lesson 3: A: 4, 5, 6  
29 Unit 5: Lesson 4: B: 1, 2  
30 Unit 5: Lesson 5: B: 3, 4  
31 Unit 6: After school Unit 6: Lesson 1: A: 1  
32 Unit 6: Lesson 2: A: 2  
33 Unit 6: Lesson 3: A: 3, 4  
34 Unit 6: Lesson 4: B: 1  
35 Unit 6: Lesson 5: B: 2  
36 Unit 6:Lesson 6: B: 3  
37   Lesson7: Language focus 2  
38 Test 45’ N2  
39 Check the test  
40 Unit7:The world of work Lesson 1: Unit 7:lesson 1: A: 1  
41 Lesson 2: Unit 7:Lesson 2: A: 2, 3  
42 Lesson 3: Unit 7:Lesson 3: A: 4  
43 Lesson 4: Unit 7:Lesson 4: B: 1, 4  
44 Lesson 5: Unit 7:Lesson 5: B: 2, 3  
45 Unit 8: Places Lesson 1: Unit 8:Lesson 1: A: 1, 2, 3  
46 Lesson 2: Unit 8:Lesson 2: A: 4, 5  
47 Lesson 3: Unit 8:Lesson 3: B: 1  
48 Lesson 4: Unit 8:Lesson 4: B: 2, 3  
49 Lesson 5: Unit 8:Lesson 5: B4, 5  
50- 54 Revision  and 1st Term test  
 
TIẾNG ANH LỚP 7  HỌC KỲ 2:
55 Unit 9: At home and away Lesson 1: Unit 9:lesson 1: A: 1 ND giảm tải theo hướng dẫn
5842/BGDĐT-VP
56 Lesson 2: Unit 9:Lesson 2: A: 2,3  
57 Lesson 3: Unit 9:Lesson 3: A:4(5)  
58 Lesson 4: Unit 9:Lesson 4: B: 1,2  
59 Lesson 5: Unit 9:Lesson 5: B: 3,4  
60 Lesson: Language focus 3  
  THEME 2: (Chủ đề 2)
THE HEALTH
 
(unit 10: Health and hygiene
 
   
61 Unit 10: Lesson 1: A: 1  
62 Unit 10:Lesson 2: A: 2,3  
63 Unit 10:Lesson 3: A: 4  
64 Unit 10:Lesson 4:B: 1,4  
65 Unit 10:Lesson 5: B: 2,3  
66  
Unit 11: Keep fit, stay healthy
 
Unit 11:Lesson 1: A: 1 Không dạy phần 3 (trang 111)
67 Unit 11:Lesson 2: A: 2,3
68 Unit 11:Lesson 3: B: 1
69 Unit 11:Lesson 4: B: 2
70 Unit 11:Lesson 5: B: 4
71   Test 45’N3  
72   Check the test  
73 Unit 12: Let’s eat!) Unit 12:Lesson 1: A: 1,2 Không dạy phần 3b (trang 116,117)
74 Unit 12:Lesson 2: A: 3a
75 Unit 12:Lesson 3: A: 4,5
76 Unit 12:Lesson 4: B: 1,4
77 Unit 12:Lesson 5: B: 2,3
78     Language focus 4  
79 Unit 13: Activities Lesson 1: Unit 13:Lesson 1: A: 1,2  
80 Lesson 2: Unit 13:Lesson 2: A: 3,5  
81 Lesson 3: Unit 13:Lesson 3: A:4  
82 Lesson 4: Unit 13:Lesson 4: B: 1,4  
83 Lesson 5: Unit 13:Lesson 5: B: 2,3  
84 Unit 14: Freetime fun Lesson 1: Unit 14:Lesson 1: A: 1  
85 Lesson 2: Unit 14:Lesson 2: A: 2  
86 Lesson 3: Unit 14:Lesson 3: A: 3  
87 Lesson 4: Unit 14:Lesson 4: B: 1,2  
88 Lesson 5: Unit 14:Lesson 5: B: 3,4  
89   Test 45’ N4
90   Check the test
91 Unit 15: Going out Lesson 1: Unit 15:Lesson 1: A: 1  
2 Lesson 2: Unit 15:Lesson 2: A: 2,3  
93 Lesson 3: Unit 15:Lesson 3: B: 1,2  
94 Lesson 4: Unit 15:Lesson 4: B: 3  
95 Lesson 5: Unit 15:Lesson 5: B: 4,5  
96 Unit 16: People and place Lesson 1: Unit 16:Lesson 1: A: 1,2  
97 Lesson 2: Unit 16:Lesson 2: A: 3,4  
98 Lesson 3: Unit 16:Lesson 3: B: 1,3  
99 Lesson 4: Unit 16:Lesson 4: B: 2,4  
100 Lesson 5: Unit 16:Lesson 5: B: 5  
101 Revision   Language focus 5  
102-105   Revision and 2nd term test
 
             
 
…………………………….
 
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
KẾ HOẠCH DẠY HỌC- TIẾNG ANH 8
(Năm học: 2017- 2018)
 
  • Them 1: How to learn new words (Read ) – Tiết 28- 29
  • Theme 2: Wonders of the world (Read + language focus 1) – Tiết 87
Tiết Nội dung ND giảm tải theo hướng dẫn
5842/BGDĐT-VP
1 Revision / introduction  
2 Unit 1: My friends Lesson 1:   Getting started + listen and read  
3 Lesson 2: Speak + Listen  
4 Lesson 3: Read  
5 Lesson 4  Write  
6 Lesson 5:
 
Language focus  
7 Unit 2: Making arrangements Lesson1:
 
  Getting started + listen and read Không dạy: Phần 3   (trang 24)                
8 Lesson 2:
 
Speak + language focus 1,2
9 Lesson 3:
 
  Listen + language focus 3
10 Lesson 4:
 
Read
11 Lesson 5: Write
12 Unit 3: At home Lesson 1: 
 
Getting started + listen and read  
13 Lesson 2:  
 Speak
 
14 Lesson 3:  Listen   
15 Lesson 4: Read  
16 Lesson 5: Write  
17 Lesson 6: Language focus.  
18 Revision  
19+ 20 Test 1+ Check the test.  
21 Unit 4: Our past Lesson 1: 
 
Getting started + listen and read  
22 Lesson 2: Speak + language focus 4  
23 Lesson 3:  Listen  language focus 1,2,3   
24 Lesson 4: Read  
25 Lesson 5: Write  
26  
Unit 5: Study habits
Lesson1:  Getting started + listen and read  
 
- Tăng thời lượng cho phần Read thành 2 tiết (trang 49)
- Phần 2 (trang 52) Không dạy, dành thời gian cho luyện tập phần 3, 4
27 Lesson 2: Speak + Listen
28,29 Lesson 3,4:
 
Them 1: How to learn new words (Read )
30 Lesson 5: Write
31 Lesson 6: Language focus
32 Unit 6: The young pioneer club Lesson 1:   Getting started + listen and read - Phần Read (trang 57) Sửa “from 15 to 30” thành “from 16 to 30”
- Bài tập 2 (trang 57): Sửa “ansers” thành “answers”
- Không dạy:
Câu (trang 57)
33 Lesson 2: Speak + Listen
34 Lesson 3: Read 
35 Lesson 4: Write
36 Lesson 5:  Language focus
37 Revision  
38 Test 45’ No 2  
39 Check the test  
40 Unit 7: My neighborhood Lesson1:   Getting started + listen and read  
41 Lesson 2: Speak  
42 Lesson 3:  Listen   
43 Lesson 4: Read  
44 Lesson 5: Write  
45 Lesson 6: Language focus  
46 Unit 8: Country life and city life Lesson1:  Getting started + listen and read
 
 
 47 Lesson 2  
 Speak +  Listen
 
48 Lesson 3:    
Read
 
49 Lesson 4:   
Write
 
50 Lesson 5:  Language focus  
51- 54 Revision for the first term  
55 Test: 1st semester              
56
 
Unit 9: A first –aid course Lesson 1   Getting started +listen and read  
57 Lesson 2
 
Speak and listen  
58 Lesson 3: Read  
59 Lesson 4: Write  
60 Lesson 5
 
  
Language focus
 
61 Unit 10: Recycling Lesson1:  Getting started + listen and read  
 62
 
Lesson 2:  Speak and listen  
: 63 Lesson 3: Read  
64 Lesson 4: Write  
65 Lesson 5: Language focus  
66  
 
 Unit 11:Traveling around Viet Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 12: A vacation abroad
Lesson1 Getting started +listen and read  
67 Lesson 2  Speak + language focus 4  
68 Lesson 3 Listen + Language focus 1,2,3  
69 Lesson 4 Read  
70 Lesson 5  
Write
 
 71   Revision  
72   Test 45’  
73   Check the test 45’  
74 Lesson1 Getting started +listen and read  
75 Lesson 2 Speak  
76 Lesson 3 Listen + Language focus 1,2  
77 Lesson 4 Read  
78 Lesson 5 Write + Language focus 3.  
79 Unit 13: FESTIVAL Lesson1:  Getting started + listen and read  
80 Lesson 2: Speak +   Listen  
 81 Lesson 3 Read  
 82 Lesson 4: Write  
83 Lesson 5: Language focus   
84 Unit 14: Wonders of the world Lesson1: 
 
Getting started + listen and read  
85 Lesson 2: Speak + language focus 2  
86 Lesson 3:   Listen + language focus 3,4  
87 Lesson 4:
 
Theme 2: Wonders of the world (Read + language focus 1)  
 88 Lesson 5: Write  
 89 Revision  
90 Test 45’ ( Test N0: 4)  
91 Check the test  
92 Unit 15: Computer Lesson 1: Getting started + listen and read - Thay phần Listen bài 15 bằng phần listen bài 16.
- Dòng 6↑ (trang 145) Thay từ “To” thành From.
- Dòng 1↑ (trang 145): Thay Delhi thành New Delhi. Thủ đô của Ấn Độ
93 Lesson 2: Speak + Listen (unit 16)
 94 Lesson 3:  Read
95 Lesson 4: Write
 96 Lesson 5: Language focus
  Unit 16:     Không dạy cả bài
97- 100 Revision  
101- 104 Revision for the second term
 
 
105 Test: 2nd Semester  
               
                              
……………………………..
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH LỚP 9 (2017-2018)
Cả năm học: 37 tuần (70 tiết)
Trong đó có các tiết dành cho ôn tập và kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì.
  • Theme 1: Your study English (Listen) – Tiết 22
  • Theme 2: Natural disasters (Read) – Tiết 56
Häc kú I
 
TT tiết Nội dung
 
ND giảm tải theo hướng dẫn
5842/BGDĐT-VP
1 Revision  
2 UNIT 1 A visit from a pen pal Lesson 1 Getting started + listen and read  
3 Lesson 2 Speak + Language focus 1  
4 Lesson 3 Listen + Language focus 2,3  
5 Lesson 4 Read  
6 Lesson 5 Write  
7 UNIT 2 Clothing Lesson 1 Getting started + Listen and read  
8 Lesson 2 Speak  
9 Lesson 3 Listen  
10 Lesson 4 Read  
11 Lesson 5 Write  
12 Lesson 6 Language focus  
13 Test 1      
14 Check the test      
15 UNIT 3 The countryside Lesson 1 Getting started + Listen and read  
16 Lesson 2 Speak + Listen  
17 Lesson 3 Read  
18 Lesson 4 Write  
19 Lesson 5 Language focus  
20 Unit 4: Learning a foreign language - Lesson 1:Getting started + Listen and read  
21 - Lesson 2: Speak  
22 Theme 1: Your study English (Listen)  
23 - Lesson 4: Read  
24 - Lesson 5: Write  
25 - Lesson 6:Language focus  
26 Test 2      
27 Check the test      
28 UNIT 5 The media Lesson 1 Getting started + Listen and read  
29 Lesson 2 Speak + Language focus 2  
30 Lesson 3 Listen + Language focus 1,3,4  
31 Lesson 4 Read  
32 Lesson 5 Write  
33 Revision      
34 Revision      
35 Revision      
36 First term test      
 
 
 
HỌC KỲ II
Thứ tự số tiết  
Nội dung
ND giảm tải theo hướng dẫn
5842/BGDĐT-VP
37 UNIT 6 The environment Lesson 1 Getting started + listen and read  
38 Lesson 2 Speak  
39 Lesson 3 Listen + Language focus  
40 Lesson 4 Read  
41 Lesson 5 Write  
42 UNIT 7 Saving energy Lesson 1 Getting started + Listen and read  
43 Lesson 2 Speak + Language focus 3  
44 Lesson 3 Listen + Language focus 1, 2  
45 Lesson 4 Read  
46 Lesson 5 Write  
47 Test 3      
48 Check the test      
49 UNIT 8 Celebrations Lesson 1 Getting started + Listen and read  
50 Lesson 2 Speak + Listen  
51 Lesson 3 Read  
52 Lesson 4 Write  
53 Lesson 5 Language focus  
54 UNIT 9 Natural disasters Lesson 1 Getting started + Listen and read -Không dạy: Bài tập 2, 3, 4 (trang 81,82)
55 Lesson 2 Speak  + Listen
56 Lesson 3 Theme 2: Natural disasters (Read)
57 Lesson 4 Write
58 Lesson 5 Language focus 1
59 Test 4      
60 Check the test      
61  
Unit 10: Life on other planets
Lesson 1 Getting started + Listen and read - Không dạy: Bài tập c) (trang 85)
- Không dạy: Bài tập a) (trang 87)
62  Lesson 2 : Speak (a + b) + Language focus 1
63 Lesson 3 Listen + Language focus 2,3,4
64 Lesson 4 Read (k dạy phần a)
65 Lesson 5 Write
66 Revision      
67 Revision      
68 Revision      
69 Revision      
70 Second term test      
 
 
NHÓM TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG BAN GIÁM HIỆU
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây