Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch dạy học môn Tin học (2017-2018)

Thứ hai - 28/08/2017 17:07

Kế hoạch dạy học môn Tin học (2017-2018)

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN MÔN TIN HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 2017-2018
          Cả năm : 37 tuần = 70 tiết.
          Học kì I: 19 tuần = 36 tiết.
          Học kì II: 18 tuần = 34 tiết.
 
Tuần Tiết Nội dung
HỌC KÌ I
Chương I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
1 1-2 Bài 1: Thông tin và tin học
2 3 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính
4 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính (tiếp)
3 5 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính (tiếp)
6 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
4 7 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính (tiếp)
8 Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính
Chương II : PHẦM MỀM HỌC TẬP
5 9-10 Bài 5: Luyện tập chuột
6 11-12 Bài 6: Học gõ mười ngón
7 13-14 Bài 7: Sử dụng phần mềm  Mario để luyện phím
8 15-16 Bài 8: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ mặt trời
9 17 Kiểm tra
Chương III: HỆ ĐIỀU HÀNH
9 18 Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?
10 19-20 Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?
11 21-22 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
12 23 Bài 12: Hệ điều hành Windows
24 Thực hành 2: Làm quen với Windows
13 25 Thực hành 2: Làm quen với Windows
26 Thực hành 3: Các thao tác với thư mục
14 27 Thực hành 3: Các thao tác với thư mục
28 Thực hành 4: Các thao tác với tệp tin
15 29 Thực hành 4: Các thao tác với tệp tin
30 Thực hành tổng hợp
16 31 Thực hành tổng hợp
32 Kiểm tra thực hành
17 33-34 Ôn  tập học kì I
18-19 35-36 Kiểm tra học kì I
 
 
HỌC KÌ II
Chương IV: SOẠN THẢO VĂN BẢN
 
20 37-38 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
21 39 Bài 14: Soạn thảo văn  bản đơn giản
40 Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
22 41 Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
42 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
23 43 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
44 Thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản
24 45 Thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản
46 Bài 16: Định dạng văn bản
25 47 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản
48 Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản
26 49 Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản
50 Thực hành
27 51 Thực hành
52 Kiểm tra
28 53-54 Bài 18: Trình bày trang văn bản và in
29 55 Bài 19: Tìm kiếm và thay thế
56 Bài 20: Thêm hình ảnh để minh hoạ
30 57-58 Thực hành 8: Em “viết” bào tường
31 59-60 Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng
32 61 Bài tập
62 Thực hành 9: Danh bạ riêng của em
33 63 Thực hành 9: Danh bạ riêng của em
64 Thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền
34 65 Thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền
66 Kiểm tra thực hành
35 67-68 Ôn tập HK II
36-37 69-70 Kiểm tra cuối HK II
       
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN NĂM HỌC 2017-2018
TIN HỌC 7
Cả năm: 70 tiết
Học kì I: 36 tiết
Học kì II: 34 tiết
 
 
HỌC KÌ I
Tiết 1,2 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
Tiết 3, 4 Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel
Tiết 5, 6 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
Tiết 7, 8 Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
Tiết 9, 10 Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
Tiết 11, 12 Bài thực hành 3: Bảng điểm của em ( kiểm tra 15 phút)
Tiết 13, 14 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
Tiết 15,16 Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
Tiết 17,18,19 Bài tập
Tiết  20 Kiểm tra
Tiết 21, 22 Bài 5:  Thao tác với bảng tính
Tiết  23,24 Bài thực hành 5:  Chỉnh sửa trang tính của em ( kiểm tra 15 phút)
Tiết 25, 26, 27 Bài tập
Tiết  28 Kiểm tra
Tiết 29,30 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test
Tiết 31 Thực hành
Tiết 32 Kiểm tra thực hành
Tiết 33, 34 Ôn tập
Tiết 35, 36 Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 37, 38 Bài 6. Định dạng trang tính
Tiết  39, 40 Bài thực hành 6. Trình bày bảng điểm lớp em
Tiết 41, 42 Bài 7. Trình bày và in trang tính
Tiết 43,44 Bài thực hành 7. In danh sách lớp em 
Tiết 45 Kiểm tra 1 tiết (LT)
Tiết 46, 47 Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu
Tiết  48 ,49 Bài thực hành 8. Ai là người học giỏi ?
Tiết 50, 51 Bài 9 . Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
Tiết 52,53 Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh họa
Tiết 54 Kiểm tra 1 tiết (LT)
Tiết 55-59 Bài thực hành 10. Bài thực hành tổng hợp
Tiết  60 Kiểm tra thực hành
Tiết  61, 62 Ôn tập
Tiết 63, 64 Kiểm tra  học kì II
 Tiết 65  -  67 Học toán với Toolkit Math
Tiết  68 - 70 Học vẽ hình học động với GeoGebra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN NĂM HỌC 2017-2018
TIN HỌC 8:
Cả năm       : 37 tuần = 70 tiết.
Học kì I       : 19 tuần = 35 tiết.
Học kì II     : 18 tuần = 35 tiết.
Tuần Tiết Nội dung
HỌC KÌ I
Bài 1. Máy tính và chương trình trong máy tính
1 1 1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?
2. Ví dụ
2 3. Viết chương trình – ra lệnh cho máy tính làm việc
4. Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
2 3 1. Ví dụ
2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
3. Từ khoá và tên
4 4. Cấu trúc  chung của chương trình
5. Ví dụ
Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal
3 5 Thực hành bài tập1,2
6 Thực hành Bài tập 3 + tổng kết
Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu
4 7 1. Dữ liệu và  kiểu dữ liệu
2. Các phép toàn với  kiểu dữ liệu số
8 3. Các phép so sánh
4. Giao tiếp người – máy tính
Bài  thực hành 2. Viết chương trình để tính toán
5 9 Thực hành Bài tập 1,2
10 Thực hành Bài tập 3 + tổng kết-(Kiểm Tra 15 phút)
Bài  4. Sử dụng biến trong chương trình
6 11 1. Biến là công cụ chính trong lập trình
2. Khai báo biến
12 3. Sử dụng biến trong chương trình
4. Hằng
Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến
7 13 Thực hành Bài tập 1
14 Thực hành Bài tập 2 + tổng kết
8 15 Bài  tập
16 Kiểm tra 45 phút
Luyện gõ  phím nhanh với Finger Break Out
9
 
17 1. Giới thiệu phần mềm
2. Màn hình chính của phần mềm
3. Hướng dẫn sử dụng
18 4. Thùc hµnh
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình
10
 
19 1. Bài toán và xác định bài toán
2. Quy trình giải bài toán
20 3. Thuật toán và mô tả thuật toán
11 21 4. Một số ví dụ về thuật toán
22 4. Một số ví dụ về thuật toán
12 23 Bµi tËp
24 Bµi tËp
Bài 6. Câu lệnh điều kiện
13
 
25  1. Hoạt động phụ thuộc vào  điều kiện
 2. Tính đúng sai của đđiều kiện
 3. Điều kiện và phép so sánh
26 4.Cấu trúc rẽ nhánh
5.Câu lệnh điều kiện
Bài thực hành 4.  Sử dụng lệnh điều kiện if. . . then
14
 
27 Thực hành Bài tập 1-(Kiểm Tra 15 phút)
28 Thực hành Bài tập 2,3
15 29 Kiểm tra 45 phút: Thực hành.
30 Ôn tập HK I
16 31 Ôn tập HK I
32 Kiểm tra Học Kì I
Tìm hiểu thời gian với phần mềm  Sun Times
17 33 1. Giới thiệu phần mềm
2. Màn hình chính của phần mềm
34 3. Hướng dẫn sử dụng
18 35 3. Hướng dẫn sử dụng
36 3. Hướng dẫn sử dụng
       
 
 
 
 
TIN HỌC 8 - HỌC KỲ II
Bài 7. Câu lênh lặp
19 37 1.Các công việc phải thực hiện nhiều lần
2.Câu lệnh lặp – một lệnh thay cho nhiều lệnh
38 3.Ví dụ
4.Tính tổng và tích bằng câu  lệnh lặp
20 39 Bài tập
40 Bài tập
Bài thực hành 5.  Sử dụng lệnh lặp   for . . .do
21 41 Thực hành Bài tập 1,2
42 Thực hành Bài tập 3
Bài  8. Lặp với số lần chưa biết trước
22 43 1.Các họat đđộng lặp với số lần chưa biết trước.
2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước
44 3. Lặp vô hạn lần – Lỗi lập trình cần tránh
Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp while . . .do
23 45 Thực hành Bài tập 1
46 Thực hành Bài tập 2 -(Kiểm Tra 15 phút)
24 47+48 Bài  tập
25 49 Bài  tập
50  Kiểm tra 45 phút
Học vẽ hình với GeoGebra
26 51 Giới thiệu phần mềm GeoGebra bằng tiếng Việt
52 Làm các bài tập vẽ hình
27 53+54 Làm các bài tập vẽ hình
Bài 9. Làm việc với dãy số
28 55 1. Dãy số  và  biến mảng
56  2. Ví dụ
3. Tìm gía trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số.
29 57 Bài tập
58 Bài tập
Bài thực hành  7.  Xử lí dãy  số trong chương trình
30 59 Thực hành Bài tập 1
60 Thực hành Bài tập 2 -(Kiểm Tra 15 phút)
31 61+62 Kiểm tra 45 phút
32 63+ 64 Ôn tập học kì
33 65+66 Kiểm tra học kì
Quan sát hình không  gian với YENKA
34 67  1. Giới thiệu phần mềm.
 2. Giới thiệu màn hình làm việc.
68 3. Tạo hình không gian.
35 69 4. Khám phá, điều khiển các hình không gian.
70 5. Một số chức năng nâng cao
 
 
 
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC 9 (2017-2018)
Cả năm       : 37 tuần = 70 tiết.
Học kì I       : 19 tuần = 35 tiết.
Học kì II     : 18 tuần = 35 tiết.
  Tiết Nội dung
HỌC KÌ I
CHƯƠNG I. Mạng máy tính và  Internet (20-10.10)
Bài 1. Từ máy tính đến Mạng máy tính.
1 1 1.Vì sao cần mạng máy tính.
2.Khái niệm mạng máy tính
3.Phân loại mạng máy tính.
2 4.Vai trò của máy tính trong mạng.
5.Lợi ích của mạng máy tính-BT
Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet
2 3 1.Internet là gì?
2.Một số dịch vụ trên Internet.
4 3.Một vài ứng dụng khác trên Internet
4.làm thế nào để kết nối Internet-BT
Bài 3. Tổ chức và truy cập trên Internet
3 5 1.Tổ chức thông tin trên Internet
2.Truy cập Web
6 3.Tìm kiếm thông tin trên Internet-BT
TH1: Sử dụng trình duyệt để truy cập Internet
4 7 Bài 1.Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Filefox
8
 
Bài 2. Xem thông tin trên các trang Web.
Bài 3. Lưu thông tin
TH2: Tìm kiếm thông tin trên Internet
5 9 Bài 1. Tìm kiếm thông tin trên Web
Bài2. Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa để tìm kiếm thông tin.
10 Bài 3. Tìm kiếm thông tin trên Web vè lịch sử dựng nước
6 11 Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Web về ứng dụng của Tin học
12 Bài 5. Tìm kiếm hình ảnh – Kiểm tra 15 phút
Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử.
7 13 1.Thư điện tử là gì ?
2. Hệ thống thư điện tử
14 3.Mở tài khoản, gởi và nhận thư điện tử-BT
TH3: Sử dụng thư điện tử
8 15 Bài 1. Đăng kí hộp thư
Bài 2.Đăng nhập hộp thư và đọc thư
16 Bài 3. Soạn và gởi thư
Bài 4. Gởi thư trả lời
Bài 5. Tạo trang Web bằng phần mềm Kompozer
9
 
17 1.Các dạng thông tin trên trang Web
2.Phần mềm thiết kế trang Web Kompozer
3.Soạn thảo trang Web
18 4.Chèn ảnh vào trang Web
5.Tạo liên kết-BT
TH4: Tạo trang Web đơn giản
10 19 Bài 1. Khởi động và tìm hiểu Kompozer
20 Bài 2. Tạo trang Web bằng Kompozer
Chương II: Một số vấn đề xã hội của Tin học  (6-4.2)
Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính
11 21 1.Vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính ?
2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của thông tin máy tính.
22 3.Virut máy tính và cách phòng tránh-BT – Kiểm tra 15 phút
TH5: Sao lưu dự phòng và quét Virut
12 23 Bài 1. Chuẩn bị sao lưu và sao lưu bằng phương pháp sao chép thông thường.
24 Bài 2. Quét Virut
13 25 Ôn tập - Thực hành.
26 Kiểm tra 45 phút: Thực hành.
Bài 7. Tin học và xã hội
14 27 1.Vai trò của tin học và máy tính trong xã hội hiện đại.
2.Kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa
28 3.Con người trong xã hội tin học hóa-BT
Chương III: Phần mềm trình chiếu (22-10.12)
Bài 8. Phần mềm trình chiếu
15 29 1.Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày.
2. Phần mềm trình chiếu
30 3.Ứng dụng của phần mềm trình chiếu-BT
Bài 9. Bài trình chiếu
16 31 1.Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu
32 3.Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
4.Phần mềm trình chiếu PowerPoit-BT
17 33 Ôn tập HK I -  Lý thuyết
34 Kiểm tra học kì I:   Lý thuyết
18 35 Ôn tập HK I – Thực hành
36 Kiểm tra học kì I: Thực Hành
HỌC KỲ II
TH6: Bài trình chiếu đầu tiên của em
20 39 Bài 1. Khởi động và làm quen với Power Point
40 Bài 2. Nhập nội dung cho bài trình chiếu
21 41 Bài 3. Trình chiếu
Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu
21 42 1.Màu nền trang chiếu
2.Định dạng nội dung văn bản
22 43 3.Sử dụng mẫu bài trình chiếu
4.Các bước tạo bài trình chiếu-BT
TH7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu
22 44 Bài 1. Tạo màu nền cho trang chiếu
23 45 Bài 2. Ap dụng mâu bài trình chiếu– Kiểm tra 15 phút
46 Bài 3. Thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản.
Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu.
24 47 1.Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu
2.Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh
48 3.Sao chép và di chuyển trang chiếu-BT
TH8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh
25 49 Bài 1. Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu
50 Bài 2. Thêm nội dung và sắp xếp bài trình chiếu
Bài 12. Tạo các hiệu ứng động
26 51 1.Chuyển trang chiếu
2.Tạo hiệu ứng động cho đối tượng
52 3.Sử dụng các hiệu ứng động
4.Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu-BT
TH9: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động
27 53  Bài 1. Thêm các hiệu ứng động cho bài trình chiếu
54 Bài 2. Tạo bộ sưu tập ảnh.
28 55-56 TH10: Thực hành tổng hợp – Kiểm tra 15 phút
29 57 Ôn tập – Thực hành
58 Kiểm tra 45 phút: Thực hành.
Chương IV: Đa phương tiện (10-4.6)
Bài 13: Thông tin đa phương tiện
30 59 1.Đa phương tiện là gì :
2.Một số ví dụ về đa phương tiện
3.Ưu điểm của đa phương tiện
60 4.Các thành phần của đa phương tiện
5.Ứng dụng của đa phương tiện-BT
Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động.
31 61 1.Nguyên tắc tạo ảnh động
2.Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF
3.Xem và điều chỉnh khung hình
62 4.Thao tác với khung hình
5.Tạo hiệu ứng cho ảnh động-BT
TH11: Tạo ảnh động đơn giản
32 63 Bài 1. Khởi động và tìm hiểu Beneton Movie GIF
64 Bài 2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF
33 65 Bài 3. Tạo ảnh động và đưa lên trang Web
TH12: Tạo sản phẩm đa phương tiện
33-34 66-67-68 Tạo sản phẩm đa phương tiện
35 69 Ôn tập cuối năm – Lý thuyết
70 Kiểm tra học kì II:   Lý thuyết
36 71 Ôn tập cuối năm – Thực hành
72 Kiểm tra học kì II
 
 
 
NHÓM TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG BAN GIÁM HIỆU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: kế hoạch dạy học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây