Trang nhất » Tin Tức » Báo cáo

Báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới

Thứ năm - 15/06/2017 11:29

khai giang 08 09 (5)

khai giang 08 09 (5)
Thực hiện nội dung công văn số 511/KT-BVSTBPN ngày 29 tháng 01 năm 2016 về việc thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện công tác Bình Đẳng giới, trường THCS Yên Nghĩa báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới.
PHÒNG GDDT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: 44 /BC-NTr


Yên Nghĩa , ngày 03 tháng 6 năm 2017
 
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT
10  NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
 
I.TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
         Thực hiện nội dung công văn số 511/KT-BVSTBPN ngày 29 tháng 01 năm  2016 về việc thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện công tác  Bình Đẳng giới, trường THCS Yên Nghĩa báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới như sau :
1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Luật
    Luôn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới nhằm tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về bình đẳng giới đối với CB-GV-CNV nhà trường . Xây dựng và triển khai công tác bình đẳng giới; nâng cao nhận thức cho CB-GV-CNV xóa bỏ tư tưởng trọng nam hơn nữ và các hành vi phân biệt đối xử về giới.
2. Công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới nhằm tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về bình đẳng giới đối với toàn xã hội.
  - Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, cần tập trung nghiên cứu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các cuộc họp Hội đồng giáo viên .
   - Trong tổ chức thực hiện đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tuyên truyền gắn với các phong trào phát triển kinh tế gia đình giúp cho nhiều chị em có cuộc sống ổn định.
- BGH nhà trường luôn khuyến khích chị em Phụ nữ tham gia học tập,nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà , xây dựng gia đình văn hóa .
- Kết quả triển khai thực hiện tại đơn vị:  đối tượng tham dự, số cuộc, số người tham gia.
+ Trong những năm qua các chị em phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, góp phần thuận lợi trong việc thực hiện Luật bình đẳng giới cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Phụ nữ.
+ Tổng số nữ đăng ký đạt danh hiệu “ Hai giỏi ”là  : 100%
+ Tổng số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”: 100%
+ Trong những năm qua đơn vị đã tổ chức học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết, luật pháp có liên quan trực tiếp đến phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới với tổng số 3 cuộc và được lồng ghép vào các buổi họp Hội đồng .
+ Hội nghị CBVC hàng năm có 100%  CBCNVCLĐ nữ tham dự.
3. Công tác đảm bảo thực hiện các quy định bình đẳng giới trong công tác tổ chức và hoạt động tại đơn vị (đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng các mục tiêu bình đẳng giới)
     - Công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ, bồi dưỡng về năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị cho cán bộ nữ đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
    - Thực hiện bình đẳng giới trong công tác quản lý giáo dục và tham gia lãnh đạo.
   - Tiến hành xây dựng và qui hoạch đội ngũ cán bộ nữ và kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý nữ. Có biện pháp tích cực trong việc bổ nhiệm cán bộ nữ vào bộ máy lãnh đạo.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
  1. Mặt được
    Trong những năm qua,được sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền ,đoàn thể và CB-GV-CNV tổ chức được nhiều phong trào thiết thực, gần gũi, có hiệu quả được chị em phụ nữ đồng tình ủng hộ từ đó chị em đã nâng cao nhận thức trình độ năng lực, phát huy tài năng trong công cuộc thực hiện CNH - HĐH đất nước.
          Nhìn chung đa số chị em đều hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực hiện tốt công tác dạy- học  góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường .
  1. Mặt hạn chế
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới vẫn chưa được triển khai đồng bộ và hiệu quả.
  1. Khó khăn, thách thức và nguyên nhân
Nguyên nhân : Nhận thức về bình đẳng giới và công tác bình đẳng giới vẫn còn nhiều bất cập nên việc triển khai thực hiện chưa bài bản, chưa thực chất.
-Kinh nghiệm : Tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách thiết thực, phù hợp cho từng giai đoạn.
Tiếp tục kiện toàn, ổn định và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ .
III. Đánh giá chung:
Kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm.
- Mặt được : Trong những năm qua,được sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền ,đoàn thể và CB-GV-CNV tổ chức được nhiều phong trào thiết thực, gần gũi, có hiệu quả được chị em phụ nữ đồng tình ủng hộ từ đó chị em đã nâng cao nhận thức trình độ năng lực, phát huy tài năng trong công cuộc thực hiện CNH - HĐH đất nước.
          Nhìn chung đa số chị em đều hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực hiện tốt công tác dạy- học  góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường .
          - Hạn chế : Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới vẫn chưa được triển khai đồng bộ và hiệu quả.
- Nguyên nhân : Nhận thức về bình đẳng giới và công tác bình đẳng giới vẫn còn nhiều bất cập nên việc triển khai thực hiện chưa bài bản, chưa thực chất.
-Kinh nghiệm : Tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách thiết thực, phù hợp cho từng giai đoạn.
Tiếp tục kiện toàn, ổn định và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ .
IV. KIẾN NGHỊ,ĐỀ XUẤT
  1. Các giải pháp hoàn thiện thể chế:
  • Các nội dung cần sửa đổi,bổ sung,thay thế của Luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành cần thiết thực, phù hợp với từng giai đoạn.
  • Cần sửa đổi ,bổ sung thay thế các văn bản về Luật ( luật lao động, luật bảo hiểm xã hội… nhanh chóng phù hợp với từng thời kỳ.
           2.Các giải pháp nhằm năng cao hiệu quả thi hành luật bình đẳng giới.
- Về tổ chức bộ máy, biên chế. Cần đồng bộ.
- Tạo điều kiện để có nguồn kinh phí thực hiện bình đẳng giới.
- Cần phối hợp với các tổ chức khác để thực hiện có hiệu quả
3. Các giải pháp đề xuất khác. Không
4. Số liệu
TT Phân nhóm Tổng số
(gồm cả nam và nữ)
Nữ Ghi chú
1. CBQL, VC, NV toàn trường 46 44  
2. CBQL (gồm:  Hiệu trưởng, Phó HT ) 02 02  
3. Có trình độ đào tạo trên chuẩn (toàn trường) 30/46   29  
4. Trình độ lý luận chính trị (toàn trường) 04 02  
4.1. Trung cấp LLCT 02 02  
4.2. Cao cấp LLCT 0 0  
Trên đây là báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới của Trường THCS Yên Nghĩa  thực hiện trong thời gian qua ./.
 
                                                                                               Hiệu trưởng
 
 
 
                                                                                           Nguyễn Thị Sơn
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai Lan

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: Bình đẳng giới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây