Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu số 4 (thực hiện từ 23-10-2017)

Thứ bảy - 21/10/2017 08:14

Thời khóa biểu số 4 (thực hiện từ 23-10-2017)

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 - NĂM HỌC 2017 - 2018 – (TỪ 23-10-2017)

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

6D

6E

6G

 

2

1

CHÀO               CỜ                  ĐÂU              TUẦN

2

Toán:

Xuyến

Toán:

 B Hương

Sinh:

Hòa

Lí:

Cúc

Toán:

Hiền T

MT:

Vân

3

C.nghệ:

Sơn

C.nghệ:

Ánh

Toán:

Xuyến

C.nghệ:

 Cúc

Lí:

T Vân

Toán:

B Hương

4

Anh:

L.Hương

Anh:

Mỹ

Nhạc:

Minh

Văn:

Đỗ Vân

Văn:

HHằng

TD:

H. An

5

Văn:

H Hằng

GDCD:

C.nghệ:

 Ánh

Văn:

Đỗ Vân

Anh:

Mỹ

Văn:

Huyền V

 

3

1

Toán:

Xuyến

Địa:

Linh

MT:

Vân

Sinh:

Kha

Sinh:

Hòa

Văn:

Huyền V

2

TD:

Thành

 C.nghệ:

Ánh

Toán:

Xuyến

MT:

Vân

Địa:

Linh

Lí:

T Vân

3

Anh:

L.Hương

    Văn:

Huyền V

Tự chọn:

Xuyến

TD:

Thành

Anh:

Mỹ

GDCD:

Oanh

4

Tự chọn:

Xuyến

TD:

Thành

Anh:

  Mỹ

Văn:

Đỗ Vân

GDCD:

Oanh

Tự chọn:

Hiền T

5

Nhạc:

Minh

MT:

Vân

Lí:

T Vân

Tự chọn:

Đỗ Vân

Toán:

Hiền T

Anh:

  Mỹ

 

4

1

Địa:

Linh

Nhạc:

Minh

GDCD:

Oanh

TD:

Thành

Toán:

Hiền T

Toán:

B Hương

2

MT:

Vân

Lí:

T Vân

Sinh:

Hòa

Địa:

Linh

C.nghệ:

 Loan

Tự chọn:

Hiền T

3

Sinh:

Hòa

Toán:

B Hương

Văn:

Đỗ Vân

Sử:

HươngD

Văn:

HHằng

Nhạc:

Minh

4

GDCD:

Toán:

 B Hương

Văn:

Đỗ Vân

Toán:

Hiền T

Văn:

HHằng

Anh:

Mỹ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Sử:

HươngD

Sinh:

Kha

Toán:

Xuyến

Toán:

Hiền T

TD:

H. An

Anh:

 Mỹ

2

Toán:

Xuyến

Sử:

 HươngD

Địa:

Linh

Toán:

Hiền T

Anh:

Mỹ

Sử:

  Anh

3

Văn:

H Hằng

Tự chọn:

Dung

Tự chọn:

Xuyến

Văn:

Đỗ Vân

Tự chọn:

Hiền T

Sinh:

Kha

4

Văn:

H Hằng

Toán:

B Hương

TD:

Thành

Tự chọn:

Đỗ Vân

Sinh:

Hòa

C.nghệ:

 Loan

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

C.nghệ:

Sơn

Văn:

Huyền V

TD:

Thành

Anh:

Mỹ

Nhạc:

Minh

Địa:

Linh

2

Lí:

T Vân

Tự chọn:

Dung

    Văn:

Đỗ Vân

Nhạc:

Minh

MT:

Vân

TD:

H. An

3

Sinh:

Hòa

TD:

Thành

Văn:

Đỗ Vân

Anh:

Mỹ

TD:

H. An

Văn:

Huyền V

4

TD:

Thành

Anh:

Mỹ

C.nghệ:

 Ánh

GDCD:

Oanh

Sử:

Anh

Văn:

Huyền V

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Toán:

Xuyến

Anh:

Mỹ

Sử:

  HươngD

C.nghệ:

 Cúc

Văn:

HHằng

C.nghệ:

Loan

2

Văn:

H Hằng

Văn:

Huyền V

Toán:

Xuyến

Anh:

  Mỹ

Toán:

Hiền T

Sinh:

Kha

3

Anh:

L.Hương

Văn:

Huyền V

Anh:

  Mỹ

Sinh:

Kha

Tự chọn:

Hiền T

Toán:

B Hương

4

Tự chọn:

Xuyến

Sinh:

Kha

Anh:

Mỹ

Toán:

Hiền T

C.nghệ:

 Loan

Toán:

B Hương

5

SH:

H Hằng

SH:

 Kha

SH:

Xuyến

SH:

Cúc

SH:

Hiền T

SH:

B Hương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4- NĂM HỌC 2017 - 2018 –  (TỪ 23-10-2017)

THỨ

TIẾT

7A

7B

7C

7D

7E

7G

7H

 

2

1

CHÀO                          CỜ            ĐẦU             TUẦN

2

Sinh:

Huyền H

C.nghệ

Ánh

Toán:

Địa:

Linh

C.nghệ

Yến

Toán:

Nhàn

Lí:

Đ Giang

3

Nhạc:

Minh

Sinh:

Hòa

Địa:

Linh

Toán:

Toán:

Dung

C.nghệ:

Hiền T

Toán:

Nhàn

4

GDCD:

Anh

Anh:

N.Huệ

Văn:

  Thúy

Văn:

HươngD

Sử:

Điệp

Văn:

  N. Lý

MT:

Vân

5

Sử:

Điệp

Văn:

 HươngD

Văn:

Thúy

TD:

H.An

Văn:

P. Hương

MT:

Vân

Anh:

L.Hương

 

3

1

Tự chọn:

Thúy

Toán:

Hương C

Anh:

L.Hương

Anh:

N. Huệ

Sử:

Điệp

Văn:

N. Lý

TD:

H.An

2

TD:

H. An

Sử:

Điệp

Sử:

Anh

Anh:

N. Huệ

Anh:

L.Hương

Văn:

N. Lý

Nhạc:

Minh

3

Anh:

N.Huệ

Địa:

Linh

C.nghệ:

Ánh

TD:

H.An

Sinh:

Hòa

Nhạc:

Minh

Sử:

 Đỗ Vân

4

Văn:

N. Lý

TD:

H. An

Địa:

Linh

GDCD:

Anh

Văn:

P. Hương

Anh:

L.Hương

Sinh:

Hòa

5

Toán:

Hương C

Tự chọn:

Thúy

Sinh:

Hòa

C.nghệ:

Ánh

Văn:

P. Hương

GDCD:

Anh

Địa:

Linh

 

4

1

Tự chọn:

Thúy

Văn:

HươngD

Anh:

L.Hương

Toán:

MT:

Vân

Sinh:

Hòa

Văn:

Điệp

2

Anh:

N.Huệ

Văn:

HươngD

Toán:

Sử:

Đỗ Vân

Anh:

L.Hương

Sử:

Anh

T chọn:

Điệp

3

Văn:

N. Lý

GDCD:

Anh

Văn:

Thúy

Địa:

Linh

Văn:

P. Hương

Toán:

Nhàn

C.nghệ

Hiền T

4

Văn:

N. Lý

Sinh:

Hòa

Sử:

Anh

MT:

Vân

Toán:

Dung

Anh:

L.Hương

Địa:

Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Lí:

Đ Giang

Toán:

Hương C

Toán:

Nhạc:

Minh

Địa:

Linh

Sinh:

Hòa

Văn:

Điệp

2

Toán:

Hương C

Nhạc:

Minh

Tự chọn:

Sử:

 Đỗ Vân

Lí:

Đ Giang

TD:

H.An

Văn:

Điệp

3

Sử:

Điệp

Địa:

Linh

TD:

H. An

Sinh:

Hòa

Nhạc:

Minh

Anh:

L.Hương

GDCD:

Anh

4

Địa:

Linh

Anh:

N.Huệ

MT:

Vân

Văn:

HươngD

TD:

H. An

T chọn:

Anh:

L.Hương

5

Sinh:

Huyền H

Văn:

HươngD

Văn:

Thúy

Anh:

N. Huệ

Toán:

Dung

Địa:

Linh

Sinh:

Hòa

 

6

1

Toán:

Hương C

MT:

Vân

Sinh:

Hòa

Toán:

TD:

H. An

Sử:

Anh

Văn:

Điệp

2

C.nghệ

Ánh

Sử:

Điệp

GDCD:

Anh

Tự chọn:

Sinh:

Hòa

Địa:

Linh

Toán:

Nhàn

3

Địa:

Linh

Toán:

Hương C

Nhạc:

Minh

Tự chọn:

GDCD:

Anh

Toán:

Nhàn

T chọn:

Điệp

4

MT:

Vân

Toán:

Hương C

TD:

H.An

Sinh:

Hòa

Địa:

Linh

Tchọn:

Sử:

Đỗ Vân

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Văn:

N. Lý

Lí:

Đ Giang

Anh:

L.Hương

Toán:

Toán:

Dung

Toán:

Nhàn

TD:

H.An

2

TD:

H. An

Anh:

N.Huệ

Lí:

Đ Giang

Văn:

HươngD

Anh:

L.Hương

Văn:

N. Lý

Toán:

Nhàn

3

Toán:

Hương C

TD:

H. An

Toán:

Văn:

HươngD

Tự chọn:

Dung

Lí:

Đ Giang

Toán:

Nhàn

4

Anh:

N.Huệ

Tự chọn:

Thúy

Tự chọn:

Lí:

Đ Giang

Tự chọn:

Dung

TD:

H. An

Anh:

L.Hương

5

SH:

HươngC

SH:

HươngD

SH:

Thúy

SH:

N Huệ

SH:

Dung

SH:

L. Hương

SH:

Nhàn

                                 

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 - NĂM HỌC 2017 - 2018 – (TỪ 23-10-2017)

THỨ

TIẾT

8A

8B

8C

8D

8E

8G

 

2

1

CHÀO                CỜ                 ĐẦU              TUẦN

2

Hoá:

Đ. An

Toán:

Vĩnh

Tin:

HươngC

Toán:

Loan

Sinh:

Thảo

C.nghệ

Nga

3

Toán:

Vĩnh

Lí:

Đ Giang

Tin:

HươngC

MT:

Vân

Toán:

Yến

Địa:

V Bình

4

Văn:

Lan

Anh:

Như

Văn:

DHương

Địa:

V Bình

TD:

Thành

Văn:

P Hương

5

Văn:

Lan

Địa:

V Bình

Nhạc:

Ngân

TD:

Thành

GDCD:

Oanh

Anh:

Như

 

3

1

Sinh:

Thảo

Hóa:

 Đ. An

Lí:

Đ Giang

Toán:

Loan

TD:

Thành

Sử:

Đ. Lý

2

GDCD:

Oanh

TD:

Tú

Sử:

Đ. Lý

Toán:

Loan

Văn:

P Hương

Hóa:

 Huyền H

3

Sử:

Thúy

MT:

Vân

Hoá:

Đ. An

Lí:

Đ Giang

Toán:

Yến

Tin:

HươngC

4

Anh:

Như

C.nghệ

Nga

Sinh:

Thảo

Sử:

Đ. Lý

Lí:

Đ Giang

Tin:

HươngC

5

C.nghệ

Nga

Anh:

Như

Toán:

Yến

Sinh:

Thảo

Hóa:

Huyền H

Lí:

Đ Giang

 

4

1

Toán:

Vĩnh

Tin:

Nhàn

Hóa:

Đ. An

Anh:

HươngB

Sử:

Đ. Lý

Văn:

P Hương

2

TD:

Tú

Toán:

Vĩnh

TD:

Thành

Sử:

Đ. Lý

C.nghệ

Nga

Hóa:

Huyền H

3

Hóa:

 Đ. An

Sinh:

Thảo

Toán:

Yến

C.nghệ

Nga

Anh:

HươngB

Toán:

L.Bình

4

Sử:

Thúy

Sử:

Đ. Lý

C.nghệ

Nga

Toán:

Loan

Hoá:

Huyền H

Anh:

Như

5

Nhạc:

Ngân

Văn:

Thúy

Sinh:

Thảo

Hóa:

Huyền H

Địa:

V Bình

Sử:

Đ. Lý

 

5

1

MT:

H Vân

Sử:

Đ. Lý

Anh:

HươngB

TD:

Thành

Văn:

P Hương

Sinh:

Thảo

2

TD:

Tú

Tin:

Nhàn

MT:

H Vân

Anh:

HươngB

Văn:

P Hương

TD:

Thành

3

Sinh:

Thảo

Văn:

Thúy

TD:

Thành

Văn:

DHương

C.nghệ

Nga

GDCD:

Oanh

4

Toán:

Vĩnh

GDCD:

Oanh

Văn:

DHương

Tin:

Nhàn

Sinh:

Thảo

Toán:

L.Bình

5

Tin:

Nhàn

Toán:

Vĩnh

Văn:

DHương

C.nghệ

Nga

Toán:

Yến

Anh:

Như

 

6

1

Tin:

Nhàn

Sinh:

Thảo

Văn:

DHương

GDCD

Oanh

Anh:

HươngB

C.nghệ

Nga

2

Văn:

Lan

C.nghệ

Nga

Sử:

Đ. Lý

Sinh:

Thảo

Tin:

Hương C

TD:

Thành

3

Văn:

Lan

Hóa:

Đ. An

C.nghệ

Nga

Văn:

DHương

MT:

Vân

Sinh:

Thảo

4

Lí:

 T Vân

Nhạc:

Ngân

GDCD:

Oanh

Văn:

DHương

Sử:

Đ. Lý

Toán:

L.Bình

5

C.nghệ

Nga

Toán:

Vĩnh

Anh:

HươngB

Tin:

Nhàn

Nhạc:

Ngân

MT:

Vân

 

7

1

Địa:

V Bình

Văn:

Thúy

Toán:

Yến

Nhạc:

Ngân

Anh:

HươngB

Văn:

P Hương

2

Anh:

Như

Văn:

Thúy

Toán:

Yến

Hóa:

Huyền H

Tin:

Hương C

Văn:

P Hương

3

Toán:

Vĩnh

Anh:

Như

Anh:

HươngB

Văn:

DHương

Văn:

P Hương

Nhạc:

Ngân

4

Anh:

Như

TD:

Tú

Địa:

V Bình

Anh:

HươngB

Toán:

Yến

Toán:

L.Bình

5

SH:

Vĩnh

SH:

Như

SH:

HươngB

SH:

Huyền H

SH:

Yến

SH:

P Hương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 - NĂM HỌC 2017 - 2018 – (TỪ 23-10-2017)

THỨ

TIẾT

9A

9B

9C

9D

9E

9G

 

2

1

CHÀO             CỜ            ĐẦU                TUẦN

2

Nhạc:

Minh

Toán :

L.Bình

Sinh:

Kha

Toán:

Dung

Địa:

V.Bình

C.nghệ:

T Vân

3

Toán:

Loan

Tự chọn:

L.Bình

Hoá:

Huyền

Sinh:

Kha

C.nghệ:

Nga

Sinh:

Thảo

4

Văn:

Hiền

Sử:

Đ. Lý

GDCD:

Oanh

Anh:

Hương B

TD:

Văn:

Huyền V

5

Văn:  ::

Hiền

Anh:

HươngB

Sử:

Đ. Lý

Văn:

D. Hương

Văn:

N. Lý

Anh:

N. Huệ

 

3

1

Văn:

Hiền

Nhạc:

Minh

C.nghệ:

Nga

Văn:

D. Hương

Địa:

V Bình

Toán:

Yến

2

C.nghệ:

Nga

Địa:

V Bình

Sinh:

Kha

Văn:

D. Hương

Toán:

B Hương

Toán:

Yến

3

Toán:

Loan

TD:

Tú

Địa:

V Bình

Sinh:

Kha

Anh:

Như

Sinh:

Thảo

4

Địa:

V Bình

Hóa:

Huyền H

TD:

Tú

C.nghệ:

T Vân

T chọn:

B Hương

Văn:

Huyền V

5

T chọn:

Loan

Sinh:

Kha

Anh:

N. Huệ

Địa:

V.Bình

T chọn::

B Hương

GDCD:

Oanh

 

4

1

Địa:

V.Bình

Văn:

H Hằng

Anh:

N. Huệ

Lí:

Cc

Văn:

N. Lý

Toán:

Yến

2

Anh:

Như

Văn:

H Hằng

Nhạc:

Minh

Toán:

Dung

Toán:

B Hương

Địa:

V.Bình

3

Lí:

Cc

GDCD:

Oanh

Địa:

V Bình

Tự chọn:

Vĩnh

Anh:

Như

TD:

Tú

4

TD:

Địa:

V Bình

Toán:

L.Bình

Tự chọn:

Vĩnh

Sinh:

Thảo

Nhạc:

Ngân

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán:

Loan

Văn:

H Hằng

Văn:

Lan

GDCD:

Oanh

Văn:

N. Lý

Hoá:

Đ.An

2

T chọn::

Loan

Văn:

H Hằng

Văn:

Lan

Hoá:

Đ.An

Văn:  ::

N. Lý

Lí:

Cc

3

Hoá:

Huyền H

TD:

Tú

Toán:

L.Bình

Sử:

Đ. Lý

Toán:

B Hương

Toán:

Yến

4

Anh:

Như

Lí:

Giang

Hoá:

Huyền

TD:

Tú

Nhạc:

Ngân

Văn:

Huyền V

5

Sinh:

Thảo

Toán:

L.Bình

Lí :

Giang

Nhạc:

Ngân

Hoá:

Đ. An

Văn:

Huyền V

 

6

1

Lí:

Cc

Toán:

L.Bình

Tự chọn::

Vĩnh

Toán:

Dung

Sử:

Đ. Lý

Hoá:

Đ.An

2

GDCD:

Oanh

Anh:

HươngB

TD:

Tú

Toán:

Dung

Hoá:

Đ.An

Lí:

Cc

3

Sử:

Đ. Lý

C.nghệ

T Vân

Toán:

L.Bình

TD:

Tú

Lí:

Cc

Tự chọn:

Vĩnh

4

TD:

Lí:

Giang

Văn:

Lan

Anh:

Hương B

Sinh:

Thảo

Tự chọn:

Vĩnh

5

Sinh:

Thảo

Tự chọn:

L.Bình

Lí:

Giang

Hoá:

Đ.An

GDCD:

Oanh

Sử:

Đ. Lý

 

7

1

Văn:

Hiền

Sinh:

Kha

Toán:

L.Bình

Văn:

D. Hương

Toán:

B Hương

Anh:

N. Huệ

2

Văn:

Hiền

Toán:

L.Bình

T chọn::

Vĩnh

Văn:

D. Hương

TD:

Địa:

V.Bình

3

Toán:

Loan

Hóa:

Huyền H

Văn:

Lan

Địa:

V.Bình

Lí:

Cc

TD:

Tú

4

Hoá:

Huyền H

Văn:

H Hằng

Văn:

Lan

Lí:

Cc

Văn:

N. Lý

Văn:

Huyền V

5

SH:

Loan

SH:

L.Bình

SH:

Lan

SH:

D Hương

SH:

N Lý

SH:

Huyền V

                             

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: thời khóa biểu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây