Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Dự thảo của PGD: hướng dẫn chuyên môn môn Toán (2017-2018)

Thứ tư - 30/08/2017 10:58

Dự thảo của PGD: hướng dẫn chuyên môn môn Toán (2017-2018)

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
________________________
( DỰ THẢO)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________
 
            Hà Đông, ngày 28 tháng 08 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017 – 2018
BỘ MÔN TOÁN THCS
_____________________________________
 
*********
          Căn cứ Hướng dẫn số 2757/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/08/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS;  Hướng dẫn số 850/PGD&ĐT-THCS ngày 28/08/2017 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS; hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Toán cấp THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Để triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông hướng dẫn công tác chuyên môn bộ môn Toán cấp THCS một số vấn đề sau:
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
       1.  Như đã thực hiện trong năm học 2016-2017, căn cứ trên cơ sở Khung phân phối chương trình của Bộ GDĐT, tài liệu phân phối chương trình của Sở GDĐT ban hành năm học 2009-2010 và nội dung giảm tải bộ môn toán (đã ban hành kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về việc  Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT).
     -  Phòng GDĐT giao quyền chủ động cho các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất toàn thành phố, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ, phù hợp chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung giảm tải mà Bộ GDĐT đã ban hành.
       Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh theo tinh thần Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT và phải được lãnh đạo phòng GDĐT phê duyệt.
     - Các trường THCS chỉ đạo cho các tổ/nhóm chuyên môn khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, GV chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp HS vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt và được phòng GDĐT xác nhận trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.
2. Nội dung tự chọn nâng cao và bám sát:
+ Tự chọn nâng cao: Các khối lớp 6, 7, 8, 9 dựa theo tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội biên soạn.
+ Tự chọn bám sát: Cho tất cả các khối lớp; các trường xem xét cụ thể đối với từng lớp, duyệt đề xuất của tổ bộ môn về kế hoạch, nội dung, tài liệu tham khảo dạy cho từng lớp. Xây dựng kế hoạch dạy tự chọn cụ thể cho các khối lớp ngay từ đầu năm học và được lãnh đạo nhà trường phê duyệt để thực hiện.
3.Tổ chuyên môn và các giáo viên nghiên cứu kỹ chương trình GDPT môn Toán, ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được điều chỉnh theo văn bản số 5842/BGDĐT – VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. Qua đó xác định đúng trọng tâm, mức độ kiến thức cần đạt, yêu cầu của từng chương, từng bài một cách hợp lý. Thực hiện giảng dạy đúng, đủ chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Đảm bảo 100% giáo viên lên lớp có giáo án theo hướng đổi mới phương pháp (giáo án dạy theo chủ đề phải đúng và đủ các bước như đã được tập huấn). Hình thức bài soạn không quy định cứng nhắc nhưng trong bài soạn phải nêu rõ các bước tiến hành của giáo viên và hoạt động của học sinh.
5. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý chuyên môn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo như: Đánh giá, xếp loại; Quy định về dạy thêm học thêm; Đảm bảo các quy định về hồ sơ, sổ sách chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc tất cả các giờ dạy lý thuyết, bài tập, thực hành, ôn tập.
6. Các trường dạy 2 buổi/ ngày phải xây dựng chương trình buổi học thứ 2 phù hợp với chương trình và đặc điểm của nhà trường, trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
7. Bồi dưỡng học sinh giỏi trong điều kiện không tổ chức thi HSG các khối 6, 7, 8 theo tinh thần công văn số 2028/GDTrH ngày 28/03/ 2005 của Bộ GDĐT. Chú ý đổi mới việc thi HSG lớp 9 Thành phố đối với môn văn hóa và thi theo mô hình IJSO.
II. Về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá :
1.Đổi mới phương pháp dạy học:
    - Tiếp tục đổi mới PPDH nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các PPDH tích cực khác; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ, công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng khác nhau.
    - Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ - kĩ thuật – toán trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học có liên quan.
     - Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Các cấp quản lý và các trường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp:
     + Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn KTKN của Chương trình cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu.
     + Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế. Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các TBDH, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, thư viện trường học; tích cực triển khai hoạt động tự làm TBDH; rèn luyện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.
     + Chỉ đạo nghiên cứu kỹ Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ, Sở để sử dụng hợp lý SGK khi giảng bài trên lớp, tập trung phát huy tính tích cực, hứng thú tham gia của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong các hoạt động dạy học.
     + Chú trọng tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học.
     - Tăng cường đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng và dự giờ thăm lớp; tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, và hội thi GVDG các cấp. Chú trọng tổ chức cho giáo viên NCKH sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán bộ môn Toán.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
- Đa dạng hóa hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, NCKH của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng CNTT và truyền thông như: Dạy học trực tuyến, trường học kết nối… Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ngoài nhà trường và cộng đồng.
3. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh:
- Tiếp tục đổi mới trong công tác kiểm tra, đánh giá:
+ Giao quyền chủ động cho các trường và GV trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS.
+ Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kỹ năng sang đánh giá năng lực của người học. Tức là chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức,…sang đánh giá năng lực vận dụng, giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đặc biệt chú trọng đánh giá các năng lực tư duy bậc cao như tư duy sang tạo.
+ Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
+ Vận dụng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá một cách khoa học, phù hợp với yêu cầu và đặc trưng của bộ môn.
+ Các bài kiểm tra định kỳ của khối 6 trắc nghiệm chiếm 20%.
+ Các bài kiểm tra định kỳ của khối 7 trắc nghiệm chiếm 10%
+ Các bài kiểm tra định kỳ của khối 8, 9 theo hình thức tự luận. Mục đích để tăng khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.
+ Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh
          + Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết(nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học), Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp - làm theo mẫu - kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập), Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao
+ Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo CBQL, GV, HS tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS.
+  Đẩy mạnh việc duy trì và giữ vững chất lượng đại trà, quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, chỉ đạo các trường coi trọng việc giúp đỡ HS học tập yếu kém, rèn luyện và có những biện pháp chống hiện tượng học lệch, đặc biệt là đối với HS lớp 9 (chỉ chú ý học những môn thi vào THPT). Đẩy mạnh hoạt động "Câu lạc bộ môn học yêu thích" nhằm thu hút HS vào các hoạt động trí dục, phát huy năng khiếu; phát hiện và bồi dưỡng HSG trong điều kiện không tổ chức thi HSG các khối lớp 6,7,8 theo tinh thần Công văn số 2028/GDTrH ngày 18/3/2005 của Bộ GDĐT.
Đổi mới việc thi HSG lớp 9 Thành phố đối với các môn văn hóa và thi theo mô hình IJSO và HSG Kỹ thuật vào tháng 3/2018, hội thi GVDG các môn văn hóa. Phòng GDĐT ra đề kiểm tra chung với các môn Ngữ văn, Toán học kì I, II cho toàn đơn vị, tổ chức chấm chéo và rút kinh nghiệm giữa các nhà trường.
+  Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thực hiện theo Quy chế 58 về đánh giá, xếp loại học sinh THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. Về sinh hoạt chuyên môn:
1. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các trường dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình “Ngày chuyên môn”/tháng của các đơn vị
         2.Việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra dùng chung là cực kỳ trọng, vì đây là trí tuệ của tập thể lớn, của một cấp học. Vì vậy các tổ chuyên môn cần thực hiện nghiêm túc việc này, mỗi tuần có ít nhất một lần sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn vì vậy nên dành ít nhất một lần trong mỗi tháng, để chúng ta phân tích đề kiểm tra thường xuyên của mỗi nhóm chuyên môn, chọn lựa, bổ sung và tạo nên một sản phẩm đạt chuẩn có đầy đủ ba bước như đã hướng dẫn ở trên để bổ sung vào ngân hàng đề.
3. Giữ vững nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn. Trọng tâm sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn là thống nhất nội dung kiến thức và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dự giờ.
4. Ghi chép hồ sơ, sổ sách của tổ, nhóm chuyên môn và cá nhân đúng quy định.
5. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên môn và chuyên đề ở cấp trường, cụm trường và Quận; tập trung tháo gỡ những khó khăn trong giảng dạy, cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh.
IV. Tổ chức thực hiện các chủ đề:
1. Phòng Giáo dục – Đào tạo sẽ tổ chức các tiết dạy theo chủ đề về đổi mới phương pháp, đổi mới cách kiểm tra, đánh giá học sinh.
3.Các nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng ít nhất 2 chủ đề cho mỗi khối /1 học kỳ, thông qua Ban giám hiệu và được phòng GD&ĐT xác nhận để đưa vào giảng dạy. Số tiết của chủ đề bằng tổng số tiết các bài được gom, nhóm thành chủ đề và không làm ảnh hưởng đến số tiết trong kế hoạch dạy học.
V. Về công tác bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học:
1. Tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng do Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Nâng cao ý thức vận dụng kiến thức trong quá trình bồi dưỡng và thực tế giảng dạy.
2. Tích cực  học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
3. Động viên và có kế hoạch bồi dưỡng để giáo viên bộ môn rèn luyện và sử dụng đồ dùng dạy học, giúp giáo viên có kỹ năng sử dụng đồ dùng dạy học thành thạo, tránh sử dụng đồ dùng dạy học một cách hình thức;
4. Nâng cao tinh thần sáng tạo trong hoạt động tự bồi dưỡng. Tích cực tham gia vào phong trào viết và phổ biến SKKN tiên tiến đã được xếp loại cao cấp Thành phố. Động viên phong trào tự làm đồ dùng dạy học.
5. Chú ý tập trung hướng nghiên cứu vào các vấn đề: Các bài dạy khó; sử dụng phương tiện hiện đại trong giờ dạy; các hình thức tổ chức dạy học, khai thác các kiến thức và bài tập trong sách giáo khoa; các kiến thức và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi; kiến thức thi vào lớp 10 THPT, THPT chuyên, Toán Hà Nội mở rộng…
VI. Những vấn đề khác:       
- Bồi dưỡng và chọn học sinh tham gia thi giải Toán Hà Nội mở rộng (HOMC) cho học sinh lớp 8 (Thi giải Toán bằng tiếng Anh với sự tham gia của hầu hết các tỉnh/thành phố trên cả nước và một số nước bạn) dự kiến 3/2018
  - Thi HSG lớp 9 các môn văn hóa và HSG KT:
      + Cấp Quận: các môn văn hóa (dự kiến 11/2017); HSG KT dự kiến 12/2017
      + Cấp Thành phố dự kiến vào 3- 4/2018
     -  Khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 toàn quận thi vào lớp 10 THPT với môn Toán kiến thức trải đều trong chương trình THCS nhưng chủ yếu tập trung ở chương trình lớp 9 (chú ý bài toán ứng dụng thực tế, bài toán lãi suất, bài toán về hình trụ, hình nón, hình cầu…)
    - Đề thi vào lớp 10 THPT cấu trúc đề như mọi năm (dự kiến thi vào khoảng 05/6/2018).
    - Tổ chức giao lưu học sinh giỏi khối 6, 7, 8 vào tháng 4/ 2018.
Trên đây là một số định hướng chính. Các trường căn cứ vào các văn bản quy định của Bộ, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội , Phòng giáo dục và Đào tạo quận và tình hình thực tế của trường để xây dựng kế hoạch công tác bộ môn.
 
VII.Quy định số đầu điểm tối thiểu :
Lớp Học kỳ I Học kỳ II
KTTX KTĐK KTTX KTĐK
M <45’ TH V TH HK M <45’ TH V TH HK
6 1 3   3   1 1 3   3   1
7 1 3   2   1 1 3   3   1
8 1 3   2   1 1 3   2   1
9 1 3   2   1 1 3   3   1
 
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD &ĐT T/M  GIÁO VỤ BỘ MÔN
                           

 
 
 

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây