Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Quy chế hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019

Thứ ba - 28/08/2018 16:28

Quy chế hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
      TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Nghĩangày 15  tháng 8 năm 2018
 
  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2018-2019

          Căn cứ vào Điều lệ trường phổ thông;
Căn cứ vào quy chế hoạt động của nhà trường năm học 2018-2019;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường,
Trường THCS Yên Nghĩa xây dựng Quy chế hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019  như sau:
 1. Hồ sơ sổ sách:
Mỗi giáo viên cần có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, gồm:
a - Giáo án: Soạn mới mỗi phân môn 1 giáo án (viết tay hoặc đánh máy)
* Trường hợp đủ điều kiện sử dụng giáo án cũ phải có giáo án bổ sung.
* Các loại giáo án:
- Giáo án dạy chính
- Giáo án dạy thêm (nếu được cấp phép)
- Giáo án dạy tự chọn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo án dạy nghề, dạy hướng nghiệp…
* Việc sử dụng giáo án vi tính: Cần phải đảm bảo được những yêu cầu của Phòng giáo dục và của  nhà trường  đề ra:
-  Giáo án đánh máy, in trên giấy trắng, khổ A4.
- Kiểu phông chữ  Times New Roman. Chữ và hình vẽ rõ ràng, chính xác (cỡ chữ 13 đến 14) đánh thứ tự số trang.
- Thể hiện rõ: Họ tên GV, môn, năm học.
- Giáo án được đóng (ghim giữ ) thành quyển.
b- Hồ sơ chuyên môn: Gồm có:  
 • Kế hoạch dạy học;
 • Sổ điểm cá nhân;
 • Báo giảng;
 • Sổ dự giờ;
 • Sổ họp.
 • Hồ sơ, tài liệu tự bồi dưỡng thường xuyên
* Lưu ý:
- Giáo viên chủ nhiệm có thêm : Sổ chủ nhiệm, kế hoạch chủ nhiệm, hồ sơ xếp loại hạnh kiểm học sinh theo tháng.
- Riêng nhóm trưởng: nội dung họp và dự giờ ghi trong sổ nhóm.
2. Bài soạn:
* Hình thức:
- Đảm bảo các yêu cầu về soạn giảng bộ môn, tất cả giáo viên đều phải soạn theo mẫu đã thống nhất trong tổ, trường và Phòng giáo dục.
- Tiến trình bài soạn: cơ bản có các bước sau:
A- Ổn định tổ chức lớp.
B- Kiểm tra bài cũ.
C- Bài mới.
D- Luyện tập, củng cố.
E- Dặn dò.
- Phân chia thời gian hợp lí giữa các phần trong bài dạy.
* Nội dung:
- Đảm bảo các nội dung cơ bản, tính logic, chính xác, hệ thống.
- Bám theo Sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kỹ năng, kế hoạch bộ môn, hướng dẫn giảm tải.
* Số lượng:
Đảm bảo theo số tiết đã được quy định trong kế hoạch dạy học bộ môn. (Chú ý: không soạn gộp nhiều tiết dạy trong 01 bài soạn – Bài có nhiều tiết thì phải phân chia rõ từng tiết sao cho đảm bảo các bước lên lớp).
* Thời gian: Soạn bài trước khi lên lớp tối thiểu 3 ngày.
3. Thực hiện tiết dạy:
- Giáo viên khi lên lớp phải chấp hành nghiêm túc quy định tiết dạy (như không ra sớm vào muộn, không sử dụng điện thoại, không uống rượu, hút thuốc….)
-  Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh, không dạy học theo kiểu đọc chép; phải bám vào chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn; sử dụng đồ dùng dạy học (nếu có).
- Các bộ môn Hóa học, Sinh học, Vật lí, Âm nhạc, Mĩ thuật thực hiện tiết dạy tại phòng bộ môn và có trách nhiệm quản lí phòng bộ môn.
- Giáo viên bộ môn là người chịu trách nhiệm chính trong giờ lên lớp và chất lượng bộ môn.
-Trong giờ lên lớp, ngoài trách nhiệm giảng dạy kiến thức theo chương trình bộ môn, GV phải làm tốt việc giáo dục nội quy, nề nếp, vệ sinh cho học sinh; Giáo dục phương pháp học tập, kiểm tra kiến thức bộ môn và góp phần xây dựng giáo dục toàn diện, xây dựng nhân cách của người học sinh. Không đùn đẩy hoặc ỷ lại trách nhiệm giáo dục toàn diện học sinh cho giáo viên chủ nhiệm.
- Khi GV nghỉ (không thực hiện được tiết dạy chính khóa và dạy thêm) cần có giấy xin nghỉ và được Ban giám hiệu xác nhận đồng thời báo cho tổ trưởng để phân công dạy thay.
- Khi chậm chương trình, GV chủ động bố trí dạy bù và báo trong sổ theo dõi dạy bù theo đúng quy định.
Riêng việc dạy thêm, giáo viên không được dạy bù vào buổi học chính khóa.
4. Lịch báo giảng:
- Lập kế hoạch báo giảng đầy đủ, thường xuyên, đúng quy định. (Hoàn thành vào sáng thứ 2 hàng tuần).
- Cần ghi đầy đủ nội dung thông tin theo yêu cầu và hướng dẫn của lịch báo giảng.
5. Ra đề, coi, chấm, trả bài kiểm tra:
 Giáo viên được phân công ra đề thi, coi, chấm thi và kiểm tra có trách nhiệm nghiên cứu, học tập và thực hiện theo đúng quy chế, góp phần đảm bảo sự nghiêm túc, công bằng, khách quan. Trên cơ sở đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín giáo dục đào tạo của nhà trường.
Cụ thể:
a. Kế hoạch kiểm tra:
- Bài kiểm tra từ  45 phút trở lên phải báo tr­ước cho học sinh và có kế hoạch cho học sinh ôn tập. Đề ra phải sát, đúng trọng tâm chuẩn kiến thức - kĩ năng, nộp cho Ban giám hiệu nhà trường duyệt trước ít nhất 5 ngày để photo. Đề phải có ma trận, phù hợp với trình độ thực tế của học sinh. Đề kiểm tra và hướng dẫn chấm bài kiểm tra phải đ­ược soạn cẩn thận trong giáo án.
- Số lượng bài kiểm tra: Phải đảm bảo cơ số điểm tối thiểu của bộ môn. Thời gian kiểm tra phải tuân theo kế hoạch của nhà trường và kế hoạch dạy học bộ môn.
b. Chấm, trả bài:
- Chấm bài: Phải sữa lỗi sai cho học sinh, ghi nhận xét đầy đủ.
- Trả bài : Đúng hạn theo kế hoạch dạy học, khi trả cần lưu ý lỗi thường gặp cho học sinh để sửa lỗi.
* Với những bài kiểm tra không có tiết trả bài trong kế hoạch dạy học:
+ Bài kiểm tra 45 phút trở lên không quá 15 ngày; bài 15 phút không quá 7 ngày.
+ Nếu là đề kiểm tra chung của Phòng giáo dục thì giáo viên phải chấm trả  theo  kế hoạch  Phòng giáo dục.
* Với bài kiểm tra không đạt yêu cầu (dưới 50%):
GV dạy báo cáo  ngay với ban giám hiệu, rồi làm lại quy trình kiểm tra và trả bài trong thời gian không quá 7 ngày (kể từ ngày kiểm tra lại.)
c. Vào điểm:
- Vào điểm: Bảo đảm tính chính xác, kịp thời; khớp giữa sổ và phần mềm.
- Sửa chữa điểm: Khi sai cần sửa đúng  theo quy chế, tuyệt đối không tẩy xóa.

6. Thực hiện chương trình và thời khoá biểu: (cả dạy chính khóa và dạy thêm)

- Chương trình: Đảm bảo đúng kế hoạch dạy học, hướng dẫn giảng dạy bộ môn mà Bộ GD & ĐT đã ban hành và đã được cụ thể hóa trong Kế hoạch dạy học của nhà trường đã được Phòng GD&ĐT Hà Đông phê duyệt.
- Thời khóa biểu: Thực hiện nghiêm túc các tiết  dạy trong thời khóa biểu.
-Khi có điều chỉnh phải thể hiện trong giáo án, lịch báo giảng và sổ đầu bài.
7. Dự giờ:
- Thực hiện nghiêm túc quy định về việc dự giờ của Bộ GD & ĐT có ghi trong sổ dự giờ.
- Quy định số lượng giờ dự:
+ Mỗi giáo viên dự tối thiểu 18 tiết/1 năm.
+ Ban giám hiệu: dự tối thiểu 1tiết/giáo viên/năm.
+ Tổ trưởng: dự giờ giáo viên trong tổ tối thiểu 1tiết/giáo viên/năm.
- Sau khi dự giờ cần có nhận xét, đánh giá theo quy định của Bộ GD&ĐT.
8. Tự bồi dưỡng:
- Nghiêm túc thực hiện việc bồi dưỡng theo kế hoạch của sở, phòng, nhà trường, tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng của cá nhân. Lưu lại những nội dung cần thiết  để làm minh chứng.
- Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên.
- Tham gia viết SKKN, làm đồ dùng dạy học, các đợt thi  giáo viên dạy giỏi các cấp.
- Nhà trường khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ…
9. Việc sử dụng đồ dùng và các thiết bị dạy học:
- Khi mượn đồ dùng dạy học GV phải có kế hoạch mượn trước ít nhất 2 ngày (báo trực tiếp cho cán bộ thiết bị), khi sử dụng đồ dùng xong phải trả ngay và ký sổ.
- Cần phải sử dụng và khai thác triệt để các loại đồ dùng dạy học sẵn có, tránh tình trạng dạy chay. Chuẩn bị kỹ trước khi lên lớp và bảo quản đồ dùng thiết bị.
- Khuyến khích giáo viên sử dùng đồ dùng tự tạo và các trang bị hiện đại, phần mềm CNTT phục vụ cho việc dạy học.
10. Việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn:
- Thời lượng: Theo điều lệ trường trung học cơ sở: tối thiểu 2 buổi/1 tháng. Tối thiểu 90 phút/buổi
- Lịch sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: vào sáng thứ hai hàng tuần.

Tuần
Thứ
trong tuần

Thời gian

Hoạt động

I
Thứ hai 8h15 đến 10h00 Sinh hoạt các nhóm thuộc tổ KH XH
10h05 đến 11h45 Sinh hoạt các nhóm thuộc tổ KH tự nhiên
Thứ năm Từ 14h đến 15h30 Họp chi bộ
15h35 đến 17h30 Họp Hội đồng sư phạm

II
Thứ hai 8h15 đến 10h00 Sinh hoạt tổ KH XH
10h05 đến 11h45 Sinh hoạt tổ KH tự nhiên
Thứ năm Từ 14h đến 15h30 Họp Công Đoàn
15h35 đến 17h30 Họp Chi đoàn
III Thứ hai 8h15 đến 10h00 Sinh hoạt các nhóm thuộc tổ KH XH
10h05 đến 11h45 Sinh hoạt các nhóm thuộc tổ KH tự nhiên
Thứ năm Từ 14h đến 15h30 Họp chủ nhiệm
IV Thứ hai 8h15 đến 10h00 Sinh hoạt tổ KH XH
10h05 đến 11h45 Sinh hoạt tổ KH tự nhiên
Thứ năm Từ 14h đến 15h30 Tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Kế hoạch: Tổ, nhóm chuyên môn cần bám sát kế hoạch chuyên môn của ban chuyên môn để xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn theo tuần, tháng, năm.
- Hồ sơ t, nhóm chuyên môn: Sổ sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn (theo mẫu)
- Yêu cầu ghi chép cẩn thận, đầy đủ, chính xác, khoa học, cập nhật các thông tin.
- Nhóm CM tổ chức Sinh hoạt chuyên đề tối thiểu 2 buổi/ năm học.
* Nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn:
- Sinh hoạt nhóm chuyên môn theo nội dung nghiên cứu bài học:
+ Kiểm điểm việc thực hiện nội dung chương trình
+ Thống nhất phương pháp giảng dạy cho những bài, những vấn đề hay và  khó; nội dung ôn tập, kiểm tra; nội dung dạy học tự chọn…
+  Phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm.
+ Kiểm tra giáo án dạy trong tuần.
+ Các nội dung khác: Thống kê chất lượng các bài kiểm tra; Chuẩn bị số liệu báo cáo tháng.
- Sinh hoạt nhóm theo chuyên đề:
+ Thảo luận, xây dựng tiết dạy cho chủ đề dạy học, phân công nhiệm vụ thực hiện chủ đề dạy học cho các thành viên trong nhóm
+ Thực hiện dạy và thể nghiệm chuyên đề.
11. Nề nếp, giờ giấc, báo cáo:
- Lên lớp, đi học, sinh hoạt đúng ngày, giờ quy định nếu nghỉ phải làm đơn xin phép trước 1 ngày, nếu ốm đau đột xuất phải báo kịp thời ngay với BGH và tổ trưởng chuyên môn để kịp thời phân công người làm thay. Đồng thời khi được điều động làm thay các công việc của đồng nghiệp cần nghiêm túc thực hiện một cách có hiệu quả.
- Trong buổi họp, học chính trị, sinh hoạt tập thể… không nói chuyện, không làm việc riêng và cần ghi chép nội dung  và học tập cẩn thẩn.
- Tích cực tham gia góp ý, đề xuất trong quá trình thảo luận, góp ý.
- Nộp các loại báo cáo đúng hạn, chính xác theo yêu cầu.
12. Ghi điểm, nhập điểm và phê học bạ:
- Giáo viên phải chu đáo, cẩn thận, đúng quy định, hạn chế việc vào điểm sai sót; nếu vào sai phải thực hiện sửa chữa theo quy định.
- Tất cả các điểm kiểm tra giáo viên phải ghi đầy đủ, khớp giữa sổ điểm cá nhân  và phần mềm.
- Khi ghi điểm vào ô điểm, cần ghi vào vị trí bên trái phía dưới của ô. Mục đích của kỹ thuật ghi này là khi cần sửa điểm dùng bút đỏ gạch chéo qua điểm cần sửa và ghi (bút đỏ) điểm mới lên phía trên góc phải của ô.
- Điểm trong học bạ, điểm trong phần mềm đều do giáo viên bộ môn tự ghi, tự nhập vào và chịu trách nhiệm về phần ghi điểm của môn mình.
- Có trách nhiệm báo cáo điểm theo định kỳ và thống kê điểm bộ môn của lớp, khối theo yêu cầu của trường, của tổ nhóm chuyên môn.
14. Phối kết hợp, đoàn kết thống nhất trong công tác:
- Giáo viên bộ môn phải chủ động phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, gia đình học sinh,  các đoàn thể và các thành viên khác trong hội đồng giáo dục  nhà trường để hoàn thành tốt  trách nhiệm của bộ môn. Khi đã có nghị quyết về nhiệm vụ, kế hoạch chung của trường, của tổ thì giáo viên bộ môn cần
 thống nhất và tích cực thực hiện các biện pháp đã được tập thể thông qua.
- Ngoài công tác chuyên môn, giáo viên phải  tích cực tham gia các sinh hoạt chung và sinh hoạt đoàn thể theo quy định và phân công; Tích cực tham gia phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao thành tích chung của nhà trường.
15. Hướng dẫn ôn tập, ôn thi, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn:
- Giáo viên được phân công  giảng dạy theo chuyên môn cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thống nhất xây dựng đề cương ôn tập, tận tình giảng dạy và giáo dục để nâng cao chất lượng bộ môn góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ của nhà trường.
- Giáo viên bộ môn phải có trách nhiệm và có kế hoạch dìu dắt giúp đỡ học sinh yếu kém để từng bước học sinh có tiến bộ; phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học, yếu kém, lưu ban cuối năm.
- Giáo viên dạy lớp nào sẽ chịu trách nhiệm chất lượng lớp đó. Kết quả bài thi học kỳ, bài thi khảo sát chất lượng là cơ sở để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên.
- Giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi cần tích cực đầu tư nghiên cứu, tham khảo tài liệu, có phương pháp giảng dạy hướng dẫn phù hợp đối với học sinh góp phần làm tốt công tác đào tạo mũi nhọn của trường.
16. Công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng:
a. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn và việc thực hiện quy chế chuyên môn:
- Nội dung: kiểm tra các loại hồ sơ như quy định ở mục 1.
- Hình thức kiểm tra:
+ Kiểm tra định kỳ.
+ Kiểm tra đột xuất
Lịch kiểm tra định kỳ:
TT NỘI DUNG KIỂM TRA THỜI GIAN KIỂM TRA
 1.  
Giáo án
 • Đợt 1: tháng 10/2018
 • Đợt 2: cuối học kỳ I
 • Đợt 3: tháng 3/2019
 • Đợt 4: cuối học kỳ II
 1.  
Sổ đầu bài Một lượt/ tuần  
 1.  
Lịch báo giảng Một lượt/tuần
 1.  
Nhập điểm trên PM Một lượt/ tháng
 1.  
Sổ chủ nhiệm Một lượt/tháng
 1.  
Sổ sinh hoạt Tổ nhóm chuyên môn Một lượt/tháng
 1.  
Các loại hồ sơ khác
 • Đợt 1: cuối học kỳ I
 • Đợt 2: cuối học kỳ II
- Kết quả kiểm tra từng tuần là căn cứ để xếp loại hồ sơ trong tháng.
- Kết quả xếp loại hồ sơ mỗi tháng là căn cứ để xếp loại hồ sơ học kỳ và cả năm.
b. Căn cứ để đánh giá chuyên môn:
- (1) Giờ dạy (thao giảng, thanh tra…);
- (2) Thực hiện quy chế chuyên môn;
- (3) Chất lượng học sinh.
d. Khen thưởng: Theo quy chế chi tiêu nội bộ.
- Khen thưởng định kỳ: cuối năm.
- Khen thưởng đột xuất: cá nhân và tổ, nhóm có thành tích đặc biệt.
           Trên đây là quy chế hoạt động chuyên môn của trường THCS Yên Nghĩa năm học 2018-2019. Trong trường hợp có những phát sinh sẽ  bổ sung và hướng dẫn cụ thể. Các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy chế.
 
HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT
(đã ký và đóng dấu)
PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN
Phó hiệu trưởng


Nguyễn Thị Thu Hiền

                                            
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây