Trang nhất » Văn bản » Văn bản

Kế hoạch tổ chức thi đồ dùng dạy học tự làm.

Thực hiện Kế hoạch số 11075/KH-SGD&ĐT ngày 09/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức hội thi thiết bị dạy học tự làm ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2015-2016.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học và tổ chức hội thi thiết bị dạy học tự làm trong toàn ngành năm học 2015-2016

Số kí hiệu Số: 1182 /KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 15/12/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/12/2015
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục quận Hà Đông
Người ký Phạm Thị Lệ Hằng

Nội dung

 

 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 

 

 

Số:    1182  /KH-PGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

  Hà Đông, ngày  15  tháng 12   năm 2015 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi thiết bị dạy học tự làm năm học 2015-2016

 

Thực hiện Kế hoạch số 11075/KH-SGD&ĐT ngày 09/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức hội thi thiết bị dạy học tự làm ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2015-2016.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học và tổ chức hội thi thiết bị dạy học tự làm trong toàn ngành năm học 2015-2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

 Đẩy mạnh các hoạt động tự làm thiết bị dạy học để bổ sung thêm các thiết bị dạy học tự làm có chất lượng và hiệu quả sử dụng phù hợp với điều kiện của từng đơn vị trường học.

 Phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong hoạt động nghiên cứu và tự làm thiết bị dạy học, phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các giáo viên trong việc cải tiến thiết bị dạy học, tự làm thiết bị dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học.

Đẩy mạnh và phát triển hoạt động tự làm thiết bị dạy học thành một hoạt động sư phạm thường xuyên trong các nhà trường; góp phần vào phong trào

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động

 “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, góp phần thực hiện phương châm giáo dục “Học đi đôi với hành”

 II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Là cán bộ, giáo viên trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận.

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC DỰ THI:

1. Các loại hình đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm dự thi:

- Tranh ảnh, bản đồ, sa bàn, sơ đồ, biểu bảng...

- Mô hình, mẫu vật...

- Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, thực hành các bộ môn (hoặc tích hợp một số bộ môn), dụng cụ dạy học TDTT, âm nhạc, mỹ thuật...

        - Băng, đĩa ghi âm, ghi hình, phần mềm mô phỏng các thiết bị dạy học, mô tả các sự vật, hiện vật các thí nghiệm ảo.

2. Tiêu chuẩn về sản phẩm dự thi:

- Phù hợp với nội dung chương trình và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

- Đảm bảo tính sư phạm, tính khoa học, tính thẩm mỹ.

- Sử dụng thuận tiện, an toàn, hiệu quả.

- Đảm bảo chất lượng và độ bền để có thể sử dụng nhiều lần.

   * Chú ý:

- Các loại thiết bị, đồ dùng dạy học nói trên phải do người dự thi hoặc nhóm dự thi tự làm (được phép sử dụng một số sản phẩm có sẵn trên thị trường làm chi tiết của đồ dùng, thiết bị dạy học) và không nằm trong danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ GD&ĐT đã  trang bị hàng năm. Những sản phẩm tương tự các thiết bị đã trang bị, phải có cải tiến để chất lượng và hiệu quả sử dụng cao hơn.

- Riêng băng hình và tranh ảnh có thể do người dự thi sưu tầm hoặc tổ chức sưu tầm nhưng phải có sự gia công, biên tập, phải ghi rõ xuất xứ.

        - Các sản phẩm dự thi phải có bản thuyết minh. Trong bản thuyết minh nêu rõ lý do, mục đích, đặc điểm, tính năng, hiệu quả sử dụng của sản phẩm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

 - Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai phong trào và thực hiện hội thi đồ dùng dạy học tự làm.

 - Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học và tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm trong các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

- Tổ chức thi giới thiệu sản phẩm cấp quận theo từng cấp học.

- Lựa chọn những sản phẩm đẹp, sáng tạo có tính ứng dụng tốt vào các tiết học tham gia dự thi cấp thành phố.

 - Thời gian:  

  + Từ tháng 20/12/2015 đến tháng 3/2016: Tổ chức thi cấp quận.

  + Đầu tháng 4/2016: Tham gia dự thi cấp thành phố.

  - Các bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục căn cứ vào kế hoạch này triển khai tổ chức thi theo từng cấp học, tổ chức chấm, đánh giá xếp loại các sản phẩm tham dự thi cấp quận, đồng thời xây dựng tiêu chí chấm điểm, cơ cấu giải thưởng cho từng cấp học.

 

 

 

 2. Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS:

            -  Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học.

          - Tổ chức thi cấp trường theo các nội dung hướng dẫn trên.

  - Tích cực phát huy hiệu quả các thiết bị dạy học tự làm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

  - Mỗi trường Mầm non, Tiểu học và THCS chọn 03 sản phẩm tiêu biểu tham gia dự thi cấp quận.

            - Các trường tổng hợp kết quả thi của đơn vị theo biểu 01 và lập danh sách thiết bị dự thi cấp quận theo biểu 02, bỏo cỏo gửi về phòng Giáo dục (thời gian nộp sẽ có công văn hướng dẫn riêng đối với từng cấp học).

 

Biểu 01: Báo cáo kết quả thi thiết bị dạy học tự làm cấp trường

năm học 2015-2016

TT

Tên trường

Số sản phẩm dự thi cấp trường

Tổng kinh phí

Kinh phí

Ghi chú

 

 

 

 

Trường

Cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 02: Tổng hợp danh sách thiết bị dự thi cấp quận

Trường……………………………..

TT

Tên đồ dùng

Môn,lớp  học

Bài dạy

Tên tác giả

Đồ dùng đạt giải cấp trường

Tên giáo viên thuyết minh

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận được kế hoạch này, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông yêu cầu hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng hội thi.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- LĐ, CV phòng Giáo dục (để chỉ đạo);

- Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện);

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

Đó ký

 

 

   Phạm Thị Lệ Hằng

                             HƯỚNG DẪN BIỂU ĐIỂM CHẤM THI

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC

CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 – 2016

(Kèm theo Kế hoạch số 9242 /KH-SGD&ĐT ngày 17  tháng 12năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

 

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá ( 20 điểm )

Điểm tối đa

I. Tính khoa học: 5 điểm

 

1. Thể hiện được mục đích, yêu cầu về kiến thức của bài dạy:

2,0

2. Tính chính xác về khoa học:

2,0

3. Cấu trúc hợp lý trong chế tác:

1,0

II. Tính sư phạm – thẩm mỹ: 4 điểm

 

1. Tính trực quan, dẫn dắt, tác động tâm lý học tập của học sinh:

2,0

2. Mức độ, khối lượng kiến thức truyền đạt:

1,0

3. Hỗ trợ và kích thích học sinh sáng tạo, tư duy học tập:

1,0

III. Tính sáng tạo: 6 điểm

 

1. Độc lập về ý tưởng thiết kế:

3,0

2. Sáng tạo trong chế tác:

3,0

IV. Tính thực tiễn: 5 điểm

 

1. Hiệu quả kinh tế, phù hợp với thực tế:

2,0

2. An toàn, dễ sử dụng:

1,0

3. Có thể phổ biến, ứng dụng ở cơ sở giáo dục khác:

2,0

                                   Tổng số:                                                             20 điểm

 

            - Xếp loại A: từ 18 đến 20 điểm

          - Xếp loại B: từ 14 đến dưới 18 điểm

          - Xếp loại C: từ 10 đến dưới 14 điểm

          - Không xếp loại: dưới 10 điểm

 

Văn bản mới

Số - KH/THCSYN

Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020” Năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 16/09/2018

Số: /KH-THCS

Dự thảo kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số /QĐ- THCS

Dự thảo ban hành quy chế hoạt động Trường THCS Yên Nghĩa năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số: /QĐ-THCS

Dự thảo Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số: 952/PGD&ĐT

Sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền “Doraemon với an toàn giao thông” năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 13/09/2018

Số: 73/ KH-THCS

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay182
  • Tháng hiện tại1,786
  • Tổng lượt truy cập2,723,454
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây