Trang nhất » Văn bản » Văn bản

V/v tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 chuẩn bị triển khai năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 25); Công văn số 447/BGDĐT-GDTrH ngày 09/2/2023 của Bộ GDĐT về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2023 – 2024; Công văn số 766/SGDĐT-GDTrH ngày 21/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2023 - 2024, Phòng GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Số kí hiệu Số: 179/PGDĐT
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục quận Hà Đông
Người ký Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

        UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 179/PGDĐT
V/v tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 chuẩn bị triển khai năm học 2023 - 2024
 
             Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023
Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở.
                                                              - Hiệu trưởng các trường liên cấp có cấp trung học cơ sở

      Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 25); Công văn số 447/BGDĐT-GDTrH ngày 09/2/2023 của Bộ GDĐT về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2023 – 2024; Công văn số 766/SGDĐT-GDTrH ngày 21/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2023 - 2024, Phòng GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8
    - Các trường trung học cơ sở (THCS) thông báo đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên về danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông được Bộ GDĐT phê duyệt kèm theo các Quyết định: Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022; Quyết định số 715/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2023; tổ chức triển khai thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo tính dân chủ, khách quan, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh.
    - Các trường THCS tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Thông tư 25 và Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; xây dựng báo cáo, thuyết minh về quá trình tổ chức đề xuất lựa chọn, kết quả, lý do lựa chọn, kèm theo danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn gửi về Phòng GDĐT.
    - Các trường hoàn thành đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, nhập kết quả đề xuất lựa chọn trên trang tính đã gửi về email các trường và nộp bản có dấu theo mẫu đính kèm về phòng GDĐT (đ/c Lan Hương nhận) trước ngày 31/3/2023.
2. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc sử dụng sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022 - 2023
    Các trường THCS tổ chức tổng kết, đánh giá việc sử dụng sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022 - 2023; tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 7 (nếu có) gửi bản mềm qua email: capthcs.pgdhadong@gmail.com và bản có dấu về Phòng GDĐT (đ/c Lan Hương nhận) trước ngày 31/3/2023.
    Đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS, các trường liên cấp có cấp THCS chỉ đạo tổ chức việc đề xuất  lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2023 - 2024 của đơn vị theo đúng các quy định hiện hành và nội dung hướng dẫn tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc các đơn vị liên hệ về Phòng GDĐT (đầu mối đồng chí Quách Thị Lan Hương, điện thoại: 0910610679) để kịp thời giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;

- Đ/c Trưởng phòng GDĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT.
 
                 KT. TRƯỞNG PHÒNG
              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                          (đã ký)                Nguyễn Thị Thu Hương


 
 
Phụ lục 1
BÁO CÁO
 CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT  LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2023 -2024
            Trường THCS: …………………….

1. Tổng hợp danh mục SGK lớp 8 cơ sở đề xuất lựa chọn
STT Tên sách Tên bộ sách cơ sở đề xuất lựa chọn Số người tham gia lựa chọn Số người lựa chọn
1 Ngữ văn 8      
2 Toán 8      
3 Khoa học tự nhiên 8      
4 Lịch sử và Địa lí 8      
5 Giáo dục công dân 8      
6 Âm nhạc 8      
7 Mĩ thuật 8      
8 Tin học 8      
9 Công nghệ 8      
10 Giáo dục thể chất 8      
11 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8      
12 Tiếng Anh 8      
2. Đánh giá việc sử dụng SGK lớp 7 năm học 2022 - 2023
3.1. Ưu điểm
3.2. Khó khăn vướng mắc
3.3. Giải pháp khắc phục
3.4. Đề xuất kiến nghị
Người lập biểu
(Họ tên, số điện thoại liên hệ)
           Hà Nội, ngày …. tháng 3 năm 2023
                        HIỆU TRƯỞNG
                  (Kí tên, đóng dấu)
 

Phụ lục 2
BÁO CÁO
 CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT  LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA
 CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2023 -2024
            Trường THPT …………………….
1. Danh mục SGK 11 các môn học cơ sở đề xuất lựa chọn
STT Tên sách Cánh Diều Kết nối tri thức và cuộc sống Chân trời sáng tạo Bộ sách khác (nếu có)
1 Ngữ văn 11        
2 Toán 11        
3 Giáo dục thể chất 11        
4 Lịch sử 11        
5 Địa lí 11        
6 Giáo dục kinh tế và pháp luật 11        
7 Vật lí 11        
8 Hóa học 11        
9 Sinh học 11        
10 Tin học 11        
11 Âm nhạc 11        
12 Mỹ thuật 11        
13 Công nghệ  11
(Công nghệ cơ khí)
       
14 Công nghệ  11
(Công nghệ chăn nuôi)
       
15 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11        
(Lưu ý: Mỗi môn học chọn 01 (một)  bộ SGK lớp 11 trong số các bộ SGK đã được Bộ GDĐT phê duyệt theo Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 và Quyết định số 774/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2023, đánh dấu X vào bộ sách cơ sở lựa chọn. Môn Mỹ thuật chỉ có 01 bộ được phê duyệt, môn Giáo dục quốc phòng và An ninh chưa có Quyết định phê duyệt của Bộ GDĐT).
2. Sách giáo khoa tiếng Anh 11 cơ sở đề xuất lựa chọn
3. Đề xuất bổ sung danh mục SGK môn Lịch sử 10 (nếu có)
4. Đánh giá tình hình sử dụng SGK lớp 10 năm học 2022 - 2023
4.1. Danh mục SGK lớp 10 đơn vị lựa chọn
4.2. Đánh giá ưu điểm, khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng.
4.3. Giải pháp khắc phục khó khăn
4.4. Đề xuất kiến nghị
 
Người lập biểu
(Họ tên, số điện thoại liên hệ)
Hà Nội, ngày …. tháng 3 năm 2023
             HIỆU TRƯỞNG
         (Kí tên, đóng dấu)


 

Văn bản mới

515/PGDĐT

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp THCS

Thời gian đăng: 13/09/2023

Số 5773/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đồng cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc quận Hà Đông

Thời gian đăng: 08/09/2023

Số 2522/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi"Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2023

Thời gian đăng: 16/09/2023

Số 664/BHXH-TST

V/v hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 08/09/2023

175/KH-BCĐ

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Lê Lợi năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 26/05/2023

171/KH-BCĐ

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 26/05/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay1,694
  • Tháng hiện tại40,327
  • Tổng lượt truy cập5,538,336
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây