Trang nhất » Văn bản » Văn bản » Công văn

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3635/QĐ- UBND 19/08/2020 Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luât Giáo dục ngày 14/6/2019;
Căn cứ quyết định số 2048 /QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Théo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 2546/TTr-SGDĐT ngày 11/8/2020 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2 Số - KH/THCSYN 16/09/2018 - Thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU ngày 02/07/2016 của Quận uỷ Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo Quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020”;
- Thực hiện kế hoạch số 16 -KH/ĐU ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Đảng ủy phường về kế hoạch thực hiện Đề án 01- ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo Quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020”;
Trường THCS Yên Nghĩa xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Đề án số 01- ĐA/QU giai đoạn 2016-2020 của đơn vị năm học 2018-2019 như sau:
3 Số: /QĐ-THCS 14/09/2018 Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở"
Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc "ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường".
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về "thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đối với sự nghiệp công lập"
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ "về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập"
Căn cứ Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05-CT/QU ngày 02/3/2016 của Quận ủy Hà Đông về "tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở"
Xét năng lực công tác của cán bộ giáo viên nhà trường.
4 Số: 73/ KH-THCS 10/09/2018 Công văn số 2936/SGD&ĐT-TTr ngày 01/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2018 – 2019.
Hướng dẫn Số: 850/HD-PGD&ĐT ngày 25/08/2018 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp THCS.
Căn cứ kết quả kiểm tra các năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 của nhà trường.
Trường THCS Yên Nghĩa xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019 như sau:
5 Số /QĐ- THCS 14/09/2018 Căn cứ vào Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số: 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Thông tư: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT;
Căn cứ Quy chế dân chủ trong trường học;
Căn cứ Luật Công chức viên chức;
Xét đề nghị của Hội đồng giáo dục nhà trường.
6 Số: 71/KH-THCS 09/09/2018 Căn cứ Hướng dẫn số 2757/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/08/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp THCS.
Căn cứ Hướng dẫn số 850/HD-PGD&ĐT ngày 25/08/2018 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp THCS.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; Trường THCS Yên Nghĩa xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 như sau:
7 Số: /KH-THCS 14/09/2018 Thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
Trường THCS Yên Nghĩa xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai cho năm học 2018-2019 như sau
8 Số: 938 /PGD&ĐT 07/09/2018 Thực hiện Công văn số 2314/UBND-TP ngày 05/9/2018 của UBND quận Hà Đông về hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật” do Bộ Tư pháp tổ chức.
9 Số: 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
10 Số: 910/ HD-PGD&ĐT 29/08/2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Trung học Cơ sở năm học 2018 - 2019
11 Số: 175/BDCB-GV 28/08/2018 Mở lớp Bồi dưỡng CBQL các cấp học
12 Số: 1954/UBND-NV 02/08/2018 Thực hiện Công văn số 1647/SNV-CCVC ngày 27/7/2018 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi thăng hạng giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018, UBND quận Hà Đông yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS công lập có viên chức dự thi thông báo nội dung các văn bản để viên chức biết, tiến hành ôn tập và thực hiện các công việc liên quan.
13 Số : 610/PGD&ĐT 04/06/2018 Thực hiện Công văn số 1862/ SGD&ĐT-VP ngày 18/05/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về việc triển khai, thực hiện cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015
14 Số: 589 /PGD&ĐT 30/05/2018 Thực hiện Công văn số 1705/SGDĐT-CTTT ngày 11/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh.
15 Số : 568/PGD&ĐT 24/05/2018 Thực hiện Công văn số 1862/ SGD&ĐT-VP ngày 18/05/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về việc triển khai, thực hiện cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển khai thực hiện những nội dung sau:
16 Số: 584/PGD&ĐT 29/05/2018 Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa phổ cập bơi cho học sinh THCS, Tiểu học trên địa bàn quận Hà Đông năm 2018
17 Số: 1117 /PGD&ĐT 06/11/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông nhận được văn bản số 10069/VP-KGVX ngày 26/10/2017 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội; Văn bản số 2491/UBND-VP ngày 30/10/2017 của UBND quận Hà Đông về đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học (gửi văn bản kèm theo). Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông có ý kiến chỉ đạo.
18 (Dự Thảo) 26/10/2017 - Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ", duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông. Lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của thành phố.
- Nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận Hà Đông.
- Thông qua các cuộc thi đấu phát hiện những tài năng thể thao cho Quận và Thủ đô.
19 Số: 138/BDCB-GV 13/10/2017 Căn cứ TT số 04/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 2 năm 2014 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
Căn cứ Quyết định 3671/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND Thành phố Hà Nội “Về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội”,
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội tổ chức các lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh.
20 Số: 1062 /BCĐ-YTHĐ 20/10/2017 Thực hiện kế hoạch Số 167/KH-BVĐ ngày 6 tháng 7 năm 2017 của UBND quận Hà Đông về việc vận động tài chính, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS năm 2017. Ban chỉ đạo YTHĐ quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động phong trào vận động tài chính, hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2017 trong trường học
21 Số: 1061/PGD&ĐT 20/10/2017 Thực hiện Kế hoạch đào tạo sau Đại học đối với cán bộ quản lý, giáo viên cấp học mầm non, tiểu học, THCS của Thành phố Hà Nội; Phòng Giáo dục & Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS chọn cử cán bộ quản lý đương chức, dự nguồn và giáo viên trong đơn vị tham gia học đào tạo sau Đại học giai đoạn 2016 – 2020
22 Số: 1039/PGD&ĐT 13/10/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2017 – 2018
23 Số: 135 /BDCB-GV 12/10/2017 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội tổ chức liên kết bồi dưỡng theo tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp giáo viên
24 Số : 1016/CNTT-PGD 09/10/2017 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT Hà Đông hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2017-2018
25 Số:1020 /KH-PGD&ĐT 09/10/2017 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, chương trình công tác tháng 10/2017 cấp THCS, phòng GD&ĐT quận Hà Đông xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2017 - 2018
26 Số: 958 /PGD&ĐT 21/09/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông xây dựng kế hoạch công tác an toàn thực phẩm và tổ chức phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” trong các cơ sở giáo dục.
27 Sè: 956 /PGD&§T 21/09/2017 Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng
28 Số: 597/ PGD&ĐT 21/09/2017 Chuyên đề đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh
môn Ngữ văn năm học 2017-2018.
29 Số: 848/PGD&ĐT 25/08/2017 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện chương trình môn học năm học 2017 - 2018.
30 Số: 824 /PGD&ĐT 18/08/2017 Phòng GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai nội dung để phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn trường học.
31 Số: 821/PGD&ĐT 17/08/2017 Thực hiện Đề án số 01/QU về “Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020” của Quận ủy Hà Đông; Kế hoạch số 743/KH-PGD&ĐT ngày 24/7/2017 của phòng GD&ĐT về tập huấn bồi dưỡng chính trị, chuyên môn Hè năm 2017.
32 Số: 192 /HKH 15/08/2017 Thực hiện công văn số 78/CV-KHHN ngày 14/8/217 của Hội khuyến học thành phố Hà Nội v/v ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; Hội khuyến học quận Hà Đông.
33 120/PGD&ĐT-THCS 13/07/2017 Thực hiện văn bản số 42/BDCB-GV ngày 10/5/2017 của trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội về việc chuẩn bị triển khai kế hoạch bồi dưỡng đại trà cho CBQL và giáo viên tại các quận, huyện, thị xã.
34 Số: 641/PGD&ĐT 09/06/2017 Thực hiện Kế hoạch số 1488/KH-SGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tham gia cuộc thi viết về “người tốt, việc tốt”.
35 Số: 638/PGD&ĐT 09/06/2017 Thực hiện văn bản số 1704/SGD&ĐT-CTTT ngày 31/5/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”; Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai cuộc thi đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
36 Số: 578 /KH-PGD&ĐT 30/05/2017 Thực hiện Kế hoạch số 1374/KH-SGD&ĐT ngày 05/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác Phòng, tránh, ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông xây dựng Kế hoạch công tác Phòng, tránh, ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017
37 Số: 609/PGD&ĐT-THCS 02/06/2017 Chương trình công tác tháng 6 (2017) của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.
38 Số: 515 /PGD&ĐT 15/05/2017 Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 427/KH-GDĐT-PC&CCS9 ngày 27 tháng 4 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo và phòng Cảnh sát PC&CC số 9 về tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy năm 2017; Phòng GD&ĐT phối hợp với phòng Cảnh sát PC&CC số 9 mở lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2017 các trường.
39 Số: 434/PGD&ĐT-THCS 28/04/2017 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
40 Số: 428/PGD&ĐT 27/04/2017 Thực hiện Đề án xã hội hóa phổ cập bơi cho học sinh Tiểu học quận Hà Đông năm 2016
41 Số: 71 /PGD&ĐT-THCS 23/01/2017 Công tác trọngtâm
42 Số: 1098/KH-PGD&ĐT 31/10/2016 Phòng GD&ĐT Hà Đông tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận môn Toán, Công nghệ, Mỹ thuật và Âm nhạc, Năm học 2016 - 2017.
43 Số: 690/KH-PGD&ĐT 01/08/2016 Tổ chức thi bài giảng E-learning Quận Hà Đông 2016-2017
44 Số: 689/KH-PGD&ĐT 01/08/2016 KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017
45 Số: 688 /KH-PGD&ĐT 01/08/2016 KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
Năm học 2016 - 2017
46 Số: 253/PGD&ĐT 30/03/2016 Để đảm bảo tiến độ và thời hạn xét duyệt các danh hiệu thi đua cuối năm học, trong đó có tiêu chí về NCKH - SKKN, phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn các đơn vị về việc tổ chức chấm SKKN cấp trường và giao nộp SKKN giáo dục tiên tiến để chấm và xét duyệt cấp Quận.
47 Số: 153/PGD&ĐT 01/03/2016 Phòng GD&ĐT quận Hà Đông triển khai cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”,
48 Số: 901 /PGD&ĐT 06/10/2015 Thực hiện văn bản số 9575/SGD&ĐT-KHCN ngày 01/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015 - 2016;
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác SKKN và NCKH trong năm học 2015 - 2016

Văn bản mới

864/PGDĐT - THCS

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp THCS

Thời gian đăng: 03/10/2020

2987/SGDĐT - GDPT

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cấp THCS

Thời gian đăng: 03/10/2020

3414/BGDĐT- GDTrH

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 03/10/2020

3635/QĐ- UBND

Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 03/10/2020

Số - KH/THCSYN

Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020” Năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 16/09/2018

Số: /KH-THCS

Dự thảo kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay77
  • Tháng hiện tại51,999
  • Tổng lượt truy cập4,101,832
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây